Høyesterett avviser at prisregulering er urimelig

Så lenge det var vel kjent på kjøpstidspunktet at boligen i borettslaget for eldre bare kunne selges til en på forhånd fastsatt regulert pris, er det ikke urimelig at arvingene ikke får selge til markedspris, slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom. Høyesterett har avvist arvingenes anke.

– Dommen har betydning også for andre prisregulerte boliger, og er således interessant for alle som jobber med boliger for særskilte grupper, sier seniorrådgiver Trine Melheim i Juridisk seksjon i Husbanken. Hun peker på at dommen kan bli anket til Høyesterett.

Den ene partene i rettssaken var Bygdøy Boligspareklubb for Eldre (BBE), som ble stiftet i 1979, med formål å skaffe egnede tomter og boliger på Bygdøy til medlemmene. Den andre parten var arvingene til en av de opprinnelige andelseierne i Borettslaget Grandeløkken, som ble stiftet i 1984 av andelseiere som hadde fått tildelt bolig etter kriterier fastsatt av BBE.

Arvingene mente at det var urimelig at de ikke fikk en større andel av prisstigningen i markedet. I perioden fra boligene ble bygget i 1984 har det vært en enorm prisstigning i boligmarkedet, og etter reguleringen ville eierne i borettslaget bare få igjen opprinnelig pris regulert for byggekostnadsindeksen, samt justert for påkostninger/slit og elde. 

Retten:
- Arvingene overser det helt grunnleggende formålet med etableringen av borettslaget
Retten kom til at det fremgikk klart av borettslagets vedtekter at man sto ovenfor prisregulerte boliger. Arvingene fikk ikke medhold i at prisreguleringen var urimelig selv om de ikke kunne selge leiligheten de arvet til markedspris. Retten uttaler at arvingene overser

”det helt grunnleggende formålet med etableringen av BBE og borettslaget, nemlig at leilighetene i borettslaget skulle tjene som rimelige boliger for eldre i overskuelig fremtid og at leilighetene da bare kunne overføres til en på forhånd fastsatt regulert pris. Det var det deres mor aksepterte i 1984. Dersom arvingene og de øvrige eierne av leiligheter i borettslaget, skulle gis anledning til å selge til en pris som ligger nær opptil markedspris, ville dette gi seg tilfeldige og urimelige utslag i en rekke andre relasjoner. Det vil virke tilfeldig og urimelig i forhold til dem som gjennom årenes løp har solgt til den regulerte pris. Det vil frata kommende generasjoner av eldre på Bygdøy muligheten til å skaffe seg rimelig bolig i Grandeløkken borettslag. Det vil frata eksistensberettigelsen til BBE og andre boligspareklubber som er etablert på tilsvarende forutsetninger. Det vil skape komplikasjoner i forhold til bortfesteren Oslo kommune ved at grunnlaget for at kommunen fortsatt skal subsidiere festeavgiften på sosialt grunnlag bortfaller”.

Dommen i Borgarting lagmannsrett LB-2010-55916

Arvingene ble dømt til å betale bortimot 1 million i saksomkostninger til motparten i tillegg til utgifter til egen advokat.

Høyesterett avviste arvingenes anke
Dommen ble anket til Høyesterett 28.03.2011. Høyesterett avviste anken i sin dom av 9. desember 2011.

Dommen i Høyesterett HR-2011-02303-A