Juridisk organisering av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger kan organiseres på flere måter. De ulike organisasjonsmodellene har ulikt regelverk knyttet til hvordan kommunen velger å fremskaffe kommunale utleieboliger og hvordan de ønsker å forvalte boligmassen.

Ulike modeller for juridisk organisering av kommunale utleieboliger:

1. Organisering av kommunale utleieboliger innenfor kommunen

  2. Fremskaffe boliger i samarbeid med private utleiere - kommunal tildelingsrett eller tilvisingsrett

  1. Organisering av kommunale utleieboliger innenfor kommunen

  Kommuneloven har to modeller:

  • Kommunal etat (kommuneloven § 10)
   En kommunal etat er en juridisk enhet som er plassert i kommunens linjeorganisasjon og ledes av en etatssjef. Når kommunen eier kan eksempelvis teknisk etat i kommunen stå som eier og ansvarlig for drift og vedlikehold, mens ”bolig- eller sosialetat” kan være ansvarlig for søknadsbehandling og tildeling. Teknisk etat kan i en slik modell kjøpe vedlikeholdstjenester i den utstrekning det skulle være ønskelig.

   Kommunen er økonomisk ansvarlig og virksomheten inngår i kommunens budsjett. Forvaltningsloven gjelder ved tildeling og klageadgang, og kommunen har full kontroll og styring med etaten/avdelingen.

  • Kommunalt foretak (kommunelovens kap. 11)
   Kommunalt foretak (KF) er en organisasjonsform for kommunal virksomhet av operativ og forretningsmessig karakter hvor det er mindre behov for direkte politisk eller administrativ detaljstyring. Myndigheten til å opprette KF ligger til kommunestyret.

   Det kan gis stor frihet eller streng styring innenfor klart definerte vedtekter. Det oppnevnes styre og daglig leder, men kommunestyret/byrådet har instruksjonsrett. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder, og virksomhetens budsjett behandles i kommunestyret.

   KF-et kan kjøpe tjenester som forvaltning, tilsyn, omsorg, forretningsførsel med videre. Flere store byer har opprettet KF til å forestå forvaltningen av sine boliger. 

  2. Fremskaffe boliger i samarbeid med private utleiere - kommunal tildelingsrett eller tilvisingsrett

  Kommunen kan fremskaffe utleieboliger ved inngåelse av avtale med en privat, profesjonell aktør. Ved tildelingsavtaler inngår kommunen avtale om å tildele boligene i 30 år. Ved tilvisingsavtaler inngår kommunen avtale om å tilvise boliger i prosjektet i 20 år. Den private aktøren kan søke om lån i Husbanken til fremskaffelsen av boligene. Ved avtaler om tildeling kan aktøren også søke om tilskudd til utleieboliger. Disse modellene er nærmere beskrevet i Veiviseren.