Anskaffe kommunale utleieboliger

Kommunens arbeid med å framskaffe kommunalt disponerte boliger må følge regelverket for offentlige anskaffelser.

Regelverket for offentlige anskaffelser omfatter kjøp av varer, tjenester og bygg- og anlegg. Men regelverket gjelder ikke for leie eller kjøp av eksisterende boliger. Dette fremgår av § 2-4 første ledd bokstav a i anskaffelsesforskriften

Ved «leie av eksisterende bygninger» etter § 2-2 første ledd bokstav a kan kommunen inngå leiekontrakter til fast eiendom uten hensyn til de formelle prosedyrekravene som følger av anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Det er da ikke kunngjøringsplikt, og kommunen kan fritt velge leverandør. Fritt valg av leverandør innebærer også at de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4, blant annet om likebehandling, ikke gjelder.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i den senere tid, med bakgrunn i EU-domstolens praksis, strammet inn egen praksis som tidligere åpnet for at oppdragsgiver i en viss utstrekning kunne inngå leiekontrakter til leieobjekter som ikke eksisterte på avtaletidspunktet.

KOFA har tidligere også godtatt ganske store tilpasninger etter oppdragsgivers behov, uten at kontrakten har mistet karakter av å være en leiekontrakt. KOFA ser ut til å legge an en mer restriktiv praksis også på dette området.

KOFA har tidligere godtatt ganske store tilpasninger etter oppdragsgivers behov, uten at kontrakten har mistet karakter av å være en leiekontrakt. KOFA ser ut til å legge an en mer restriktiv praksis også på dette området.

Unntaket i anskaffelsesforskriften § 2-4 første ledd bokstav a må derfor benyttes med forsiktighet, og oppdragsgiver bør spesielt være varsom når
  • leieobjektet ikke er oppført på avtaletidspunktet
  • oppdragsgiver ber om store bygningsmessige tilpasninger i leieobjektet

Hvis kommunen trår feil og inngår leieavtale uten kunngjøring i et tilfelle der anskaffelsesregelverket gjelder, risikerer kommunen å bli ilagt et overtredelsesgebyr av KOFA. Kommunen kan også bli saksøkt, og domstolen kan i tillegg til gebyret beslutte at kontrakten ikke skal gjelde.»

Du finner mer informasjon på Difi sine fagsider om offentlige anskaffelser: Anskaffelser.no