Statsbudsjettet 2017

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2017.

Utlån
Regjeringen foreslår å videreføre Husbankens utlånsramme på 18 milliarder kroner i 1917. Startlån skal fortsatt prioriteres.

Bostøtte

Det foreslås blant annet å innføre en ny prisjusteringsmodell for en mer stabil utvikling av bostøtten, at kompensasjonsordningen for uføre skal videreføres fullt ut i 2017 og rett til bostøtte for personer i bokollektiv.

Tilskudd
Tilskudd til utleieboliger får en ramme på 834,4 mill. kroner i 2017, som innebærer en reduksjon på 210 mill. kroner fra 2016.  Dvs at økningen fra revidert nasjonalbudsjett som vanlig ikke videreføres i neste års budsjett.

Kompetansetilskudd bærekraft (post 77) foreslås avviklet fra og med 2017.

 

Boligsosialt kompetansetilskudd (post 78): Hoveddelen av tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, mens vel 20 prosent videreføres som ny tilskuddsordning. Det nye tilskuddet skal gå til frivilligeaktører, organisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og andre som bidrartil:

  • videreutvikling av boligsosial kunnskap og praksis blant annet gjennom utredninger, forsøksprosjekter og informasjonstiltak.
  • kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk.

 

Heis og tilstandsvurdering (post 79): Bevilgningsforslaget på 76,1 mill. kroner innebærer en reduksjon med om lag 24 mill. kroner fra 2016.

Tilskudd til etablering og tilpasning (post 75) foreslås på samme nivå som i 2016.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Det foreslås en tilsagnsramme på om lag 3 mrd. kroner i 2017. Dette innebærer en reduksjon fra dagens 2500 plasser til 1800 plasser. Ordningen skal gradvis (2017-2021) bli en ordning for netto tilvekst av omsorgsplasser. I disse årene vil tilsagnsrammen bli fordelt mellom tilskudd til plasser som gir netto tilvekst og tilskudd til renovering eller utskifting av allerede eksisterende omsorgsplasser.

Digitalisering

Regjeringen foreslår 42 millioner ekstra til dette for 2017. Pengene skal benyttes til generell IKT-modernisering og ytterligere modernisering av våre lånesystem.