Boligmeldingen målretter Husbanken

- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen bekrefter vår sentrale rolle i både boligsosialt arbeid og i boligforsyninge, sa Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken da meldingen ble lagt fram.

- Stortingsmeldingen viderefører hovedlinjen i norsk boligpolitikk. Meldingen gir godt grunnlag for ytterligere målretting av Husbanken. Stadig flere grupper har vanskeligheter med å etablere seg på boligmarkedet. Våre virkemidler for bygging av studentboliger, bruk av grunnlån til oppføring og boligsosiale formål, startlån  og økt kunnskap om og oversikt over leiemarkedet er viktig for boligforsyningen. Jeg er også tilfreds med at det foreslås tiltak for å få bedre kunnskap om leiemarkedet og virkemidler for å bedre langsiktigheten for leietakere. Både eie- og leiemarkedet er viktig for vanskeligstilte, sier husbankdirektøren i en kommentar til Stortingsmelding nr 17 Byggje – bu – leve som ble lagt fram av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete fredag 8. mars.

Boligforsyning
Bedre statlig samordning og etablering av ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid er viktig for å få flere boliger generelt og for boligsosialt arbeid spesielt. I dag er boligmarkedet under press, særlig i de største byene.

- Når det er mangel på boliger blir det enda vanskeligere for utsatte grupper å komme inn på boligmarkedet. I Boligmeldingen legger regjeringen opp økt til boligbygging. Dette er avgjørende for å nå boligpolitiske mål, sier Bård Øistensen.

Kraftigere og målretting
Bostøtten og startlånet er to av de viktigste ordningene for å skaffe eller beholde eid eller leid bolig.

- Bostøtten har de siste årene fått redusert effekt, og det er stort behov for å justere regelverket slik at støtten holder tritt med kostnadsutviklingen. Jeg er også tilfreds med at regjeringen er opptatt av å innrette startlånordningen på en slik måte at den forbeholdes grupper som er varig vanskeligstilt på boligmarkedet.

Etterspørsel etter både startlån og grunnlån er fortsatt økende. Vi merker oss at Stortingsmeldingen legger til rette for en målretting av grunnlånet mot boligsosiale formål, blant annet for i sterkere grad å kunne bidra til bosetting av flyktninger.

- For oss som fagdirektorat er det alltid ønskelig at det legges til rette for enda kraftigere virkemidler, tydelige mål og høye ambisjoner. Stortingsmeldingen representerer et svært godt utgangspunkt for å lykkes med dette, sier Øistensen.