Hvem gjør hva i boligpolitikken?

Staten, kommunene og private er alle aktører med ulike roller i boligpolitikken. Her kan du lese mer om de ulike aktørenes rolle.

De ulike aktørenes rolle:

Staten

 • lovverk
 • finansiering
 • kompetanseutvikling

Kommunene

 • boliger for vanskeligstilte
 • plan- og bygningsmyndighet
 • arealdisponering
 • tomte- og boligforsyning

Private aktører

 • bygger
 • forvalter
 • eier
 • omsetter

Staten

Statens hovedoppgave er å fastsette boligpolitiske mål og legge til rette for gjennomføring på lokalt nivå. Tilretteleggingen oppnås gjennom å fastsette juridiske rammevilkår, tilby økonomisk bistand til spesielle formål og bidra med tiltak for å heve kompetansen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for forvaltning og utforming av boligpolitikken. I tillegg har KMD ansvar for spørsmål vedrørende bygningspolitikken og deler av arealpolitikken. Plan- og bygningsloven er KMDs ansvar. 

Også andre departementer fatter beslutninger som har stor betydning for boligpolitikken. Blant annet har Finansdepartementets skatte- og avgiftspolitikk stor betydning for boligpolitikken. 

Husbanken er statens sentrale gjennomføringsorgan i boligpolitikken. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fortolker og opplyser om byggeforskrifter, fører tilsyn med byggevarers egenskaper og driver den sentrale godkjenningsordningen for foretak i byggenæringen. Husleietvistutvalget er et informasjons- og meglingsorgan for husleietvister i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag. 

Kommunene

Det er kommunene som i all hovedsak har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av norsk boligpolitikk. Kommunene har ansvaret for å skaffe boliger til husstander med svak økonomisk evne, samt bidra med tilstrekkelig forsyning av byggeklare arealer. Gjennom reguleringsmyndigheten har de ansvaret for å planlegge og legge til rette for boligbygging.

Private aktører

Private aktører ivaretar prosjektering og oppføring av boliger, samt forvaltning, vedlikehold og utbedring av deler av boligmassen. Viktige private aktører er utbyggere, boligforvaltere og kredittinstitusjoner.

Også frivillige organisasjoner og interesse- og brukerorganisasjoner utgjør et viktig supplement til det offentlige på det boligpolitiske området - både som tjenesteytere og som aktive pådrivere.