Høringssvar fra Husbanken til NOU - må se boligforsyning og boligsosialt i sammenheng

Husbanken har nylig avgitt sin uttalelse til NOU'en Rom for alle. - Selv om utvalgets mandat var avgrenset fra å behandle boligforsyning og fordelingsmessige mekanismer knyttet til skatt og bolig, er dette så viktige strukturelle problemstillinger at vi valgte å løfte dem helt fram i vår merknad, sier husbankdirektøren.

- Dersom det ikke bygges eller ombygges tilstrekkelig volum av boliger, er det en risiko for at omfanget av vanskeligstilte vil øke, uavhengig av den boligsosiale innsatsen. Uten en tilstrekkelig boligforsyning, vil en rekke isolert sett gode tiltak som utvalget foreslår, bare bidra til å omfordele rekken av vanskeligstilte. Utviklingen må sees i sammenheng med den lokale boligforsyningen, ikke minst i forhold til eksisterende boligmasse, understreker administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Marianne Blomli, leder av sekreteriatet for Boligutvalget, la fram NOU'en i Husbanken. Bård Øistensen, sekretær for det forrige boligutvalget, blar interessert. Nå foreligger Husbankens høringsuttalelse

Situasjonen på boligmarkedet generelt har en direkte kobling mot situasjonen som vanskeligstilte står overfor. Dette inkluderer boligforsyning og hvilke behov kommunene har i fremtiden, ikke bare for å planlegge situasjonen for vanskeligstilte.

- Planlegging, bygging, forsyning og fordeling må ses i et samlet og langsiktig perspektiv, sier Øistensen.

Mange faktorer
Storbyproblematikk, levekår og demografisk utvikling er viktige faktorer som påvirker bosituasjon for vanskeligstilte på boligmarkedet, og som påvirker hvor mange som står i fare for å bli det.
Husbanken mener at dette er viktige problemstillinger som både forklarer situasjonen og utfordringene på boligmarkedet for vanskeligstilte og er derfor naturlig å ta med i en stortingsmelding.

- Den “brede boligpolitikken” har implikasjoner for, og påvirker omfanget av antall vanskeligstilte på boligmarkedet, understreker Øistensen.

 Den har og stor betydning for de utfordringene og mulighetene kommunene står overfor i den boligsosiale politikken.  Boligmarkedet påvirkes også av skattelovgivningen, finanskredittloven, kommuneøkonomien og den kommunale plan -og tomteøkonomien.  En diskusjon rundt bolig som fordelingsmekanisme og forslag om en styrking av eierlinja må trekke inn skattesubsidienes betydning og effekter, og hvordan skattereglene knyttet til bolig virker. En slik tilnærming vil gjøre at diskusjon utforming av virkemidler og effektive tiltak mer helhetlig og robust, heter det videre i Husbankens høringsuttalelse. 
 
Samordning
Husbanken har i de senere årene fått i oppgave å samordne de statlige velferdsaktørene med hensyn til boligspørsmål. Boligens betyding for andre velferdsordninger er likevel utydelig i deres strategier.

- Skal Husbanken lykkes med å samordne den statlige innsatsen innenfor den sosiale boligpolitikken, er det avgjørende at boligens betydning for andre velferdsområder tydeliggjøres. NOUens påpekning av dette er et viktig bidrag til ytterligere styrking av samarbeidet. Dette er ønsket politikk fra Stortinget, sier Bård Øistensen.

Kommunal og regionaldepartementet skal behandle de innkomne merknadene som vil bli melding i løpet av våren og  fremmet i Stortinget til høsten.