Gode råd fra regionale råd

Kommunal- og regionaldepartementet fikk mange gode innspill til arbeidet med den kommende boligmeldingen da Husbankens regionale råd var samlet for første gang etter utnevnelsen.

Statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, KRD.Husbankens regionale råd var samlet i Oslo 29. oktober. Statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim noterte flittig underveis, og oppsummerte samlingen med å takke for mange gode råd som vil bli vurdert i forbindelse med det pågående arbeidet med en ny boligmelding.

- Jeg kan ikke gi noen eksakt dato ennå, men meldingen vil være ferdig i løpet av de nærmeste månedene, sa Tvinnereim.

Meldingen vil ha tre hovedtemaer: boligetablering, boligforsyning, og boliger for vanskeligstilte.

Ønsker større trykk på utvikling av leiemarkedet
Representantene for Husbankens seks regionale råd var innom en lang rekke temaer i sine presentasjoner. Et av de mest fremtredende temaene var behovet for å videreutvikle leiemarkedet i Norge, både gjennom flere kommunale utleieboliger og gjennom å mobilisere private utviklere og utleiere.

Flere pekte på at vi trenger å komme videre fra en situasjon hvor det å leie bolig tidvis oppfattes som annenrangs. Det trengs flere leieboliger både til ressurssterke og ressurssvake innbyggere.

Drammens ordfører Tore Opdal Hansen tok til orde for et høyere tilskudd til utleieboliger, slik at kommunene kan sette leien så lavt at de som leier kan spare opp nok penger til å kjøpe en bolig etter en tid.

Etterlyste bedre regulering av bostøtten
Et annet poeng som gikk igjen i presentasjonene fra rådene var at reguleringen av bostøtten må bli bedre. Slik ordningen nå fungerer, øker bostøttemottakernes boutgifter raskere enn bostøtten, som dermed får mindre og mindre effekt.

- Boutgiftstakene i bostøtteordningen blir for lave med det presset vi har i boligmarkedet i dag, sa Lisbeth Iversen, som er leder for Regionrådet i Region vest (til daglig er Iversen byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune).

- Jeg er glad for at alle rådene var så opptatt av bostøtten. Den er selve basisen i den sosiale boligpolitikken. En god bostøtte er en forutsetning for at den boligsosiale virkemiddelpakken skal fungere i kommunene, slo administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken fast.

Må supplere, ikke konkurrere
Når det gjelder erfaringene med rådene så langt, ga Bård Øistensen i sitt innlegg uttrykk for at Husbanken har noe blandede erfaringer med rådene. De har etter Husbankens mening fungert best når det har vært diskusjoner om overordnede, generelle boligpolitiske temaer.

Det har vært arrangert 2-3 møter i hver region, og det varierer en del hvor enkelt det er å samle alle medlemmene, som i stor grad sitter i travle jobber i det daglige.

- Husbanken ser de regionale rådene som en viktig arena for dialog med framtredende representanter for kommunene og andre viktige samarbeidspartnere. Det finnes mange andre slike møtepunkter, og vi må jobbe med form og funksjon for å sikre at rådene blir et supplement, ikke en konkurrent til allerede etablerte arenaer, sa Øistensen.  

De regionale rådenes rolle og sammensetning