Den økte lånerammen gir flere boliger med kvaliteter

- Den økte lånerammen gir oss anledning til å gi tilsagn om lån til flere boliger med kvaliteter innen universell utforming og miljø, sier husbankdirektøren.I Regjeringens stortingsproposisjon vektlegges betydningen av økt boligbygging.

- Regjeringa ynskjer å medverke til auka bustadbygging i Noreg. Difor har vi i dag gjort framlegg om å auke låneramma i Husbanken til 20 milliardar kroner, heter det i en pressemelding fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken, konstaterer at den økte tilsagnsrammen vil gi enda flere boliger med kvaliteter innen universell utforming og miljø.

- Kravene vi stiller til de boligene som oppføres med grunnlån er strengere enn lovens krav. Den økte tilsagnsrammen bidrar dermed til en ytterligere kvalitetsheving av boligmassen. Samtidig ivaretar vi også behovet for startlån til kommunene innen den samme lånerammen, sier han.

Pengene blir stilt til disposisjon etter at Stortinget har behandlet proposisjonen.

20 milliarder også neste år
Også til neste år, i 2013, foreslår regjeringen en låneramme på 20 milliarder kroner. Føringer for disponering av disse vil komme i det årlige tildelingsbrevet som normalt foreligger i løpet av årets første måneder.