Boligpolitikk

Alle skal bo godt og trygt er målet for boligpolitikken. Det har vært stor grad av enighet mellom skiftende regjeringer om hovedmålet og virkemidlene. Boligpolitikken har utviklet seg gradvis over tid, som følge av endringer i boligsituasjonen og den generelle økonomiske politikken.

Regjeringen fastsetter de nasjonale boligpolitiske målene, setter juridiske og økonomiske rammevilkår og gir støtte til kompetansetiltak. Stortinget vedtar de årlige budsjettene for de økonomiske virkemidlene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å gjennomføre den nasjonale boligpolitikken, med Husbanken som det viktigste redskapet. Det er imidlertid kommunene som står for den praktiske gjennomføringen, og denne kan variere ut fra lokale forhold.