Hvordan øke gjennomstrømming i kommunale utleieboliger?

Leietakere i kommunale boliger bør hjelpes videre i boligmarkedet, slik at de ikke oppholder boligene lenger enn nødvendig. Dette vil som oftest alle parter tjene på.

Mange leietakere i kommunale boliger blir boende på ubestemt tid. Boligene er dermed ikke tilgjengelige for de med prekært boligbehov.

Som generell regel bør flest mulig hjelpes til å skaffe seg egen bolig. Det vil som oftest lønne seg både for beboer og kommunen. Kommunale boliger med tilskudd fra Husbanken skal dessuten være forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet.

EIE SJØL: Alle som kan, bør eie sin egen bolig. (Foto: Sina Sønvisen/Husbanken) 
  • Vurder hvilke beboere som er i stand til å skaffe seg egen bolig.

  • Vurder behov for tiltak som botrening og oppfølging i boligen for å forberede beboer til å mestre livet i egen bolig.

  • Bruk tidsavgrensa husleiekontrakter, og lag rutiner for både innflytting og utflytting av boligen. Det er med på å sikre gjennomstrømming.

Mer informasjon: