Hvordan lage en helhetlig boligpolitisk plan?

En god boligpolitisk plan gir politikerne et redskap for å styre boligutviklingen i kommunen. Den gir også mål, retning og forutsigbarhet for potensielle utbyggere.

En helhetlig boligpolitisk handlingsplan skal være et strategisk styringsverktøy som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitikk.

 

Planen gjør det enklere for politikerne å styre boligutviklingen, samtidig som den gir administrasjonen anledning til å jobbe mer målrettet og effektivt. Den gir også oversikt og forutsigbarhet for mulige utbyggere.

 

Eksempel på planprosess:


Mandat og organisering

Et politisk vedtak om igangsetting av planarbeidet med et tydelig mandat, sikrer forankring i kommunens ledelse.

Vedtaket bør angi hvordan arbeidet skal organiseres, samt si noe om tidsramme og ressursbruk. Planprosessen bør organiseres som et prosjekt med et tydelig mandat, og bør involvere enhetsledere i kommuneadministrasjonen for å sikre fremdrift.

Prosjektarbeidet kan organiseres som i eksempelet under, eventuelt etter kommunens egne retningslinjer.

Eksempel på organisering:

 

Vedtaket bør pålegge administrasjonen å orientere politisk ledelse om fremdriften. Dermed oppnår man politisk forankring, samtidig som administrasjonen får et forpliktende oppdrag.

Innhold i planen - målområder

Kommunen bør definere sine fremtidige boligbehov og definere målsetninger for sin boligpolitiske plan.

     

Generell boligutvikling: Vis hvordan kommunen skal bidra til boligutvikling gjennom å legge til rette for utvikling av tomter og utbygging for å møte behov.

Boligsosiale forhold: Beskriv kommunens boligsosiale rolle. Kartlegg og lag en boligsosial analyse som beskriver situasjonen for boligsøkere, bruk av ressurser og virkemidler.

Organisering og boligforvaltning: Gå gjennom kommunens boligoppgaver og rolle som eier og forvalter. Vurder om dette kan organiseres bedre.       

Faser i planarbeidet

  1. Kartlegg og identifiser:

  • Innhent informasjon som befolkningsstatistikk og –utvikling, folkehelse og demografi, boforhold og boligbehov i kommunen.
  • Gå gjennom eksisterende kommunale og statlige personrettede og prosjektrettede virkemidler som kan brukes for å løse lokale boligpolitiske utfordringer.
  • Analyser forvaltningen av kommunale boliger. Kartlegg teknisk tilstand. Kartleggingen kan også omfatte kommunale og private boligers tilgjengelighet i

  2. Utarbeid mål, strategier og tiltak

  • Utarbeid nye mål og delmål for boligpolitikken basert på funn fra kartleggingen.
  • Lag strategier og tiltak for hvordan målene skal nås.

  3. Lag handlingsplan

  • Bør inneholde handlingsdel med mål, strategier og tiltak for hvert av de tre målområdene.
  • Tiltak med kostnader og tidsangivelse tas inn i den årlige økonomiplanen.

  Kritiske suksessfaktorer:

  • At eierskap sikres gjennom god forankring i politisk og administrativ ledelse.
  • At arbeidsgruppa består av representanter for kommuneadministrasjonens ledelse for å sikre at planprosessen er administrativ forankret.
  • At planen tas inn i økonomiplanen, og at det settes av midler til tiltak som har kostnader.
  • At planen utformes som en temaplan, men blir lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling. Innspill fra andre interesserte sikrer legitimitet og forankring i lokalsamfunnet.

  Mer informasjon: