Hvordan kan Husbankens virkemidler brukes?

Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken, og disponerer en rekke økonomiske virkemidler som skal bidra til å nå målene.

Klikk på virkemidlet for mer informasjon på Husbankens nettsider:

  • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander med lave inntekter og høye boutgifter.
  • Startlån er til hjelp for personer som ikke får lån fra private banker, eller som mangler egenkapital. Forvaltes av kommunen.
  • Grunnlån til nybygging, utbedring, ombygging. Søker kan være kommune, utbygger eller privatperson.

Tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. For kommuner, stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger.
  • Tilskudd til tilstandsvurdering er rettet mot borettslag, sameier og lignende som vil vurdere tiltak for innenfor universell utforming, miljøvennlig rehabilitering, og gode estetiske løsninger.
  • Tilskudd til heis er rettet mot eiere av eksisterende boligbygninger med minst tre etasjer som skal prosjektere og installere heis i bygningen.
  • Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Ordningen forvaltes av Husbanken.

Personrettet tilskudd:

  • Tilskudd til utredning og prosjektering til profesjonell prosjekteringshjelp for tilrettelegging av boligen. Behovsrettet tilskudd med søknad til Husbanken.
  • Tilskudd til tilpasning ved behov for enkle tiltak eller ombygging i boligen. Behovsrettet tilskudd med søknad til kommunen.
  • Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og benyttes gjerne som en toppfinansiering ved kjøp av ny eller brukt bolig. Forvaltes av kommunen.