Hvordan justere kommunale husleiesatser?

Kommunale husleier bør justeres til gjengs markedsleie for å unngå at kommunen saboterer egne boliger og eget boligmarked.

Når de kommunale husleieinntektene ikke dekker drift og vedlikehold av boligmassen, og i tillegg er så lave at private utleiere stenges ute fra boligmarkedet, må de justeres til et økonomisk nivå som er forsvarlig både for kommunen og det private boligmarkedet.

Lav husleie kan også virke negativt på leietakere, fordi de ikke gir insentiv til å skaffe seg egen bolig.

EKSEMPEL: Juster kommunal husleie til gjengs markedsleie.

Før vedtak i kommunestyret:

  • Kartlegg gjengs markedsleie og sammenlign med nivået kommunen ligger på.

  • Utarbeid forslag til nye husleiesatser korrigert for boligens tekniske tilstand, og eventuelle kvaliteter/mangler.

  • Forbered sak for kommunestyret med tiltaksplan for de kommunale boligene, og nye husleiesatser.

Etter vedtaket i kommunestyret:

  • Lag brev til beboerne med seks måneders varsel om endring av husleie.

  • Samarbeid tett med boligtjenesten i kommunen, de har kunnskap og kompetanse om tilgjengelige statlige virkemidler knyttet til bolig (eks. bostøtte)

Mer informasjon: