Hvordan få etablert flere private utleieboliger?

Samarbeid med private kan være nøkkelen til suksess. Det handler om å legge forholdene til rette slik at aktørene tør å investere i boligmarkedet.

De fleste små kommuner opplever liten privat interesse for å bygge boliger. Grunnen er trolig at den økonomiske risikoen oppleves som for stor. Samtidig er det få eller ingen ledige boliger å tilby tilflyttere eller innbyggere som skal etablere seg.

Flere kommuner har imidlertid greid å få etablert mange flere boliger i samarbeid med private aktører. Mest kjent er Hamarøy kommune, som gjennom Hamarøymodellen har fått realisert et betydelig antall nye boliger i kommunen.  

BYGGING: Nye boliger i Hamarøy kommune.

Hvordan gå frem?

  • Kartlegg samarbeidspartnerne. Det finnes normalt flere aktører som kan bygge boliger i samarbeid med kommunen.
  • Ta initiativ. Små kommuner kan ikke bare være tilrettelegger, men må også være initiativtaker overfor private utbyggere for å få realisert nye boligprosjekter.
  • Reserver attraktive tomter til boliger. Sentrale boliger med nærhet til butikk, skole og kulturtilbud er mest etterspurt, og gir utbygger større trygghet for investeringene.
  • Avlast risiko for utbygger. Langsiktige leieavtaler med kommunen for boliger med kommunal disposisjonsrett, gir utbygger økonomisk garanti og lavere risiko.
  • Utnytt de statlige virkemidlene. Husbanken har både låne- og tilskuddsordninger som kan være aktuelle i slike prosjekter.
  • Vurder de kommunale husleiesatsene. For lav husleie utestenger private utleiere i markedet.
  • Bruk tidsavgrensete leieavtaler. Det kommunale boligtilbudet bør være midlertidig og forbeholdt de som trenger det mest.

Mer informasjon: