Nordlandskommuner vil skaffe boliger og folk

Nordlandskommunene Sørfold, Gildeskål og Herøy har både vakker natur og arbeidsplasser å tilby, men mangler boliger til sine tilflyttere. Det vil de gjøre noe med. Gjennom deltakelse i regjeringas satsing «Boligetablering i distriktene» går de inn for å skaffe mer varierte boligtilbud.

Ville, vakre fjell og fjorder kjennetegner de tre Nordlandskommunene som er valgt ut til deltagelse i satsinga «Boligetablering i distriktene». Men vakker natur er ikke nok til å få innbyggere til å slå seg ned. Arbeidsplasser holder ikke heller. Kommunene erkjenner at de må gjøre en innsats på boligsida, skal næringslivsveksten følges av økt innbyggertall.

Se bilder fra Herøy, Gildeskål og Sørfold her:
(Artikkelen fortsetter under bildeserien)

  1. IDYLL: De syv søstre sett fra Herøy. (Foto: Herøy kommune)
  2. ØNSKER VEKST: Herøy kommune erkjenner at skal man få flere innbyggere, må det skaffes boliger. (Foto: Herøy kommune)
  3. NYE HUS: Boligbygging i Herøy (Foto: Herøy kommune)
  4. HUSBANKAVTALE: Sørfold kommunestyre signerer avtalen med Husbanken. Ordfører Lars Evjenth foran i midten og rådmann Torbjørn Winther foran til høyre. (Foto: Sørfold kommune)
  5. TOMT: I Hopengveien i Sørfold. Her skal det bygges enebolig i 2012. (Foto: Sørfold kommune)
  6. TOMT: I Skogveien i Sørfold. Her planlegges utleieenheter og selveierboliger for førstegangsetablerere og småbarnsfamilier. (Foto: Øistein Wien/Sørfold kommune)
  7. NYBYGG: Nytt hus i Straumlia i Sørfold (Foto: Sørfold kommune)
  8. FRA OVEN: Gildeskål kommune (Foto: Gildeskål kommune)
  9. FLYKTNINGBOLIG: Seks boenheter for flyktninger bygd i 2011 i samarbeid med private aktører i Gildeskål.(Foto: Arvid Olsen/Husbanken)
  10. PRØVEBO: Et kommunalt selskap i Gildeskål har bestilt en tomannsbolig som skal være rettet mot arbeidstakere som ønsker å prøvebo kommunen. (Tegning: Arkitekt)

Gjennom deltakelse i regjeringas treårige prosjekt «Boligetablering i distriktene», som forvaltes av Husbanken, får deltakerkommunene tilgang på tilskudds-kronene som bevilges til ordninga. Første året er det satt av 20 millioner kroner. Tolv kommuner kom med i ordninga av 82 søkere, og tre Nordlandskommuner var altså blant de utvalgte.

Sørfold kommunes utgangspunkt
Industrikommunen Sørfold ligger i Salten i midtre Nordland, og deler bo- og arbeidsmarked med Fauske kommune. Kommunen har over tid hatt negativ befolkningsutvikling, og opplever relativt stor arbeidsinnpendling fra nabokommunene. Kommunen har derfor etablert utviklingsprosjektet Sørfold 2030 - igangsatt høsten 2010 - for å vitalisere, stimulere og samordne tiltak som kan stoppe befolkningsnedgangen i kommunen. Tiltak som kan utvikle boligmarkedet er en del av prosjektet som er bredt politisk og administrativt forankret. Ei egen boliggruppe med ordfører, rådmann, næringssjef og politikere er utledet av prosjektet.

Boliggruppa har laget en omfattende tiltaksplan for å skape et mer dynamisk og variert boligmarked. Tiltak kan være gjennomgang av tildelingskriterier, maks botid i kommunale boliger, avgjøre hvilke boliger som skal oppgraderes eller selges, og vurdere forventede effekter av mer markedstilpassede leiepriser på kommunens utleieenheter. Det er også tilsatt en ekstern prosjektleder for utviklingsprosjektet, og kommunen er godt forberedt både på å dele av sine egne erfaringer så langt, og sette i gang nye tiltak og aktiviteter.

Les omtale i NRK 10. juli 2012 her:
Husbanken vil øke bosettingen i distriktene

Gildeskål kommunes utgangspunkt
Gildeskål kommune er nabo til – og deler bo- og arbeidsmarked – med Bodø. Kommunen var tidligere med i det regionale prosjektet «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk» i Husbankens regi. Kommunen har gode erfaringer med å involvere flere private aktører og lokale innbyggerinitiativ, og opplever økt aktivitet i boligmarkedet. Man innså tidlig at det kommunale husleienivået var for lavt. Det hindret private aktører fra å etablere flere utleieboliger, og dekket heller ikke vedlikeholdskostnadene. Men endret praksis på dette området har ført til at flere aktører viser interesse for å etablere utleieboliger i kommunen. Og økt aktivitet medfører også økte omsetningspriser på boliger.

Men fremdeles opplever kommunen at den både har et for ensidig boligtilbud, en foreldet arealplan med lite attraktive tomtearealer, og en voksende fiskeindustri som mangler boligtilbud til sine arbeidsinnvandrere. Man er derfor godt i gang med å lage en helhetlig boligpolitisk handlingsplan for å skape et mer variert og markedstilpasset boligtilbud. Gildeskål samarbeider med byggebransjen om realisering av flere prosjekter. Eksterne aktører og innbyggerinitiativ viser stor interesse for satsinga.

Herøy kommunes utgangspunkt
Øykommunen Herøy, som ligger på Helgelandskysten utenfor Sandnessjøen, har siden 2010 klart å snu trenden med befolkningsnedgang, og ligger nå i landstoppen når det gjelder befolkningsvekst, relativt sett. Etter etableringa av et stort lakseslakteri i kommunen, innså man at det må mer enn arbeidsplasser til for å få økt bosetting. Å skape et godt boligtilbud og inkludere tilflytterne – som i hovedsak er arbeidsinnvandrere fra Baltikum – ble strategien.

Kommunen laget derfor en egen kommunedelplan for prosjektet «Økt bosetting», og tilsatte prosjektleder for arbeidet. Planen er godt gjennomarbeidet med målsettinger, strategier og en omfattende handlingsplan med en rekke spennende tiltak – som språkkurs og boligbyggerskole – rettet mot arbeidsinnvandrere. Det legges også opp til en boligkarriere tilpasset situasjonen for nytilsatte arbeidsinnvandrere som vil bosette seg.

Det gode arbeidet gjorde at Herøy kommune i 2012 ble hedret med en pris i EUs kåring av Europas mest nyskapende kommune.

Noen er i startgropa, mens andre er kommet lenger. Men felles for de tre Nordlandskommunene er at de har tatt tak i sine boligutfordringer. Resultatene lar ikke vente på seg. Flere boliger vil garantert se dagens lys i løpet av prosjektperioden.

Publisert av Stina Sønvisen og Arvid Olsen