- Husk å skaffe "huskepersoner"

Personer som minner de travle kommunesansatte om å følge opp det man er blitt enige om er viktig, skal en klare å holde fokus på boligpolitikken. Det mener Ebbe Dam Meinild som fortalte om Granvin kommunes erfaringer fra satsinga "Flytt til Hardanger" under distriktskonferansen.

Hovedmålet med prosjektet  «Flytt til Hardanger» er å gjøre Hardangerkommunene til attraktive bokommuner. Gode og varierte boligtilbud, møtesteder og et inkluderende lokalsamfunn skal være kjennetegn ved Hardangerkommunene. Prosjektet skal sammen med kommunene rekruttere tilflyttere med mål om å øke folketallet.

TILFLYTTERPROSJEKT: Prosjektleder fra Granvin kommune, Ebbe Dam Meinild gjør rede for erfaringene fra prosjektet Flytt til Hardanger. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Er du lei av tidsklemma og rushtrafikk? I Hardanger kan du og familien din leva eit sunt og aktivt liv med fjord, fjell og foss som næraste nabo. Her har me trygge oppvekstvilkår, meir plass og lågare bustadprisar enn i storbyen. Me i «Flytt til Hardanger» hjelper deg og din familie til å realisera draumen. Arbeid? Husvære? Barnehageplass? Usikker på kvar du skal starta? Ta ein telefon eller send ein e–post og gje oss sjansen til å omsetja slagordet vårt i praksis; «Ja, det ordnar me». Velkommen til Hardanger!

Prosjektleder Ebbe Dam Meinild viser hvordan prosjektet prøver å lokke til seg innbyggere på nettsida i sitt innlegg under erfaringskonferansen om boligetablering i distriktene som ble avholdt i Bodø 12. febrauar 2013. Prosjektet er et samarbeid mellom Hardangerrådet, fylkeskommunen og de sju kommunene i Hardanger. Prosjektperioden varer i fire år, fra 2011 til 2015.

Tre strategier
Prosjektet benytter tre strategier for å nå målet om økt folketall:

1. Attraktive bokommuner:

 • Boliger: Sikre variert og tilstrekkelig utvalg
 • Norskkurs: Tilgang og nivå
 • Skaffe informasjon om tilflyttere
 • Sosiale møtesteder: Inkludere
 • Omdømmearbeid: kommune / region
 • Førstelinje – tjenestetorg
 • Gode rutiner for tilflytting
 • Slagord: «Ja, det ordnar me»

2. Involvering og informasjon: 

 • Hjemmeside: www.ihardanger.no/
 • Temasamling: Boligkonferanse
 • Informasjon til råd og utval: HR, RF, HN, kommune-/heradsstyre, administrasjon
 • Kontakt med media
 • Informasjon etter forespørsel
 • Møteplass Hardanger

3. Markedsføring og rekruttering av tilflyttere:

 • Egen gruppe opprettes
 • Målgrupper: Utflytta hardinger og utenlandske tilflyttere, personer i etableringsfase, 25 – 45 år
 • Det utarbeides en egen markedssplan

Huskepersoner
– I en kommune som Granvin vil det alltid være bare en liten del av ei stilling som er satt av til å jobbe med boligpolitiske problemstillinger, sier Meinild.

Det regionale samarbeidet gir, i følge Meinild, muligheter for å gjøre ting som Granvin aldri ville klart alene alene, for eksempel når det gjelder å skape problemforståelse, skaffe kunnskap og gjøre analyser. Men ikke minst bidrar daglig leder i «Flytt til Hardanger», som er ansatt i 100 prosent stilling, til å holde fokus på prosjektet gjennom å ta initiativ til møter og samarbeidskontakt i de sju deltakerkommunene.

– Det er greit å ha slike «huskepersoner» som sier «husk og gjøre det» og «husk og gjøre det». Man kan jo bli sliten av det en gang i mellom, men man får faktisk gjort tingene, smiler Meinild.

Granvin deltar i flere samarbeid om boligutvikling:

 • Boligetablering i distriktene
 • Flytt til Hardanger
 • Fremtidas bygder

For mye av det gode?
Samarbeid trekkes stadig frem som et viktig suksesskritierium, men det kan kanskje bli litt i meste laget, i følge prosjektlederen som avslutter sitt innlegg med følgende påpekning.

– Det finnes ei nedre grense for om samarbeid er produktivt. Rapportering, reiser og annen tidsbruk kan spise opp kommunenes ressurser. Da er det ikke kapasitet tilbake til de konkrete tiltakene som skal følges opp. Prosjektmidler blir ofte holdt borte fra konkrete tiltak. Det er viktig med balanse her, sier han.