Mer boligpolitisk planlegging i distriktene

Ti av tolv deltakerkommuner har utarbeidet helhetlige boligplaner i løpet av den treårige satsinga "Boligetablering i distriktene". Husbankens budskap om betydninga av å planlegge har nådd inn.

Langsiktig boligpolitisk planlegging er viktig for å løse utfordringene og nå målene i den kommunale boligpolitikken.

Helhetlig fokus

Boligplaner bør ta høyde for boligbehovet til alle som bor i kommunen, og fokusere på hvordan kommunene kan legge til rette for fungerende boligmarkeder. De bør altså ikke bare fokusere på tiltak for de mest vanskeligstilte, som de tidligere boligsosiale planene gjorde. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

BOLIGPLANER: En helhetlig boligplan staker ut den boligpolitiske kursen, og legger til rette for fungerende boligmarkeder. (Illustrasjon: Stina Sønvisen/Husbanken) 

Dette er budskapet Husbanken prøver å formidle, blant annet til kommunene som deltar i myndighetenes satsing på boligetablering i distriktene. Og det ser ut til å nytte. Flere av kommunene lager planer, og planene har også en kobling opp mot kommunal planstrategi, kommunens samfunnsdel og arealplan. Da er det økt sjanse for at tiltakene i planene blir iverksatt, i stedet for å havne i skrivebordsskuffene på boligkontoret - en skjebne som er blitt mange boligsosiale planer til del.

En gjennomgang viser at ti av tolv satsingskommuner har en boligplan av eller annen type, eller er i gang med å få den på plass.

Har planer

Hitra
Kommunen har et boligprogram, som gjelder for perioden 2011 - 2014, skrevet ned med bakgrunn i samfunnsdelen. Ved revidering vil sammenhengene bli tydeligere.

Sitat fra planen:

«Kommuneplanens samfunnsdel er på mange måter kommunens politiske kompass som skal vise hvilken kurs kommunen skal ha. Her definerer politikere hvilke prioriterte mål de har for utviklingen av lokalsamfunnet Hitra.»

Balestrand
Boligpolitisk plan 2013-2016 er vedtatt i kommunestyret. I kommune- og næringsplan ses boligpolitikk som en viktig del. I kommuneplanen er det også pekt konkret på at man ønsker å utvikle boarealene i Balestrand kommune.

Granvin
Har en boligplan for perioden 2012-2015. Kommunen opplever at den regionale planstrategien på fylkesnivå samsvarer med de planene kommunen har knyttet til boligbygging. Kommunen har tett samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen her.

Sitat fra planen:

«Sjølv om bustadsituasjon som nemnt har ein sosial side er ikkje dette det primære målet for denne planen å si noko om. Dette må avklarast i ein eigen bustadsosial handlingsplan. I første omgang er det viktigaste å få ein bustadsituasjon der det er mogleg å etablera seg, gjere noko nytt og utvikle Granvin som levande bygd.»

Herøy
Kommunen har en kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Denne har betydelig styrket statistikk og tiltak for bolig, og kan dermed regnes som en boligpolitisk plan.

Sitat fra planen:

«Boligbygging er et av de viktigste tiltakene for å nå målsettingen om 1810 innbyggere innen utgangen av 2016. Dagens samfunn med bedre kommunikasjonsmuligheter gjør at vi lever i en felles bo- og arbeidsregion, og «konkurrerer» i større grad med våre nabokommuner om bosetting. Det er derfor viktig å ha ferdig opparbeidet tomter i attraktive områder. Det er også nødvendig å vise / markedsføre tomter, boliger for salg og utleie til mulige etablerere i regionen.»

Hasvik
Kommunen har vedtatt strategier for boligutvikling 2012-2015. Dette er grunnlagsdokumenter for boligsosial handlingsplan 2008-2012 og kommunal planstrategi 2012-2015. De ulike dokumentene som omhandler boligstrategier for Hasvik kommune skal gi føringer for og innarbeides i fremtidige kommuneplaner som omhandler eller danner grunnlag for boligutviklinga i Hasvikl kommune. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel er på høring. Det forventes oppstart av planprosess.

Ullensvang
Kommunen har laget boligpolitisk plan for 2013-2017. Kommunen har ny kommuneplan. Det boligpolitiske arbeidet skal implementeres ved revidering 2015.

Sitat fra planen:

«Planen gir oversikt over bustadsituasjonen og alternative bustadstimulerande verkemiddel. Mål og strategiar gir føringar for ei bustadutvikling som legg til rette for berekraftig utvikling, ved å oppretthalda tilgjengeleg bustadareal i heradet generelt og leggja til rette for fortetting i pressområda spesielt.»

Seljord
Boligpolitisk plan for 2013-2017 er vedtatt i kommunestyret. Prosjektgruppen har i flere møter sett på strategiske valg. Planarbeidet er forankret gjennom en bred prosess med fagfolk fra ulike avdelinger i kommunen. I tillegg har politisk nivå vært representert, samt en representant for ungdomsrådet.

Tolga
Har ferdigstilt boligpolitisk plan for 2014-2020 som består av en generell boligpolitisk del om overordna føringer og situasjonen i boligmarkedet, og en boligsosial del om boligbehov og løsninger for vanskeligstilte.

Flatanger
Har vedtatt boligpolitisk plan for 2015-2018.

Sitat fra planen:

«Planen skal bidra til større effektivitet og mer samkjørt boligpolitikk i Flatanger kommune, samt gi grunnlag for samarbeid med befolkning og aktører i boligmarkedet.»

Sørfold
Kommunen er i gang med å utvikle en boligpolitisk handlingsplan for kommunens videre arbeid med boligetablering, men har så langt arbeidet ut fra kommunens tiltakspakke "Bolig 2012-2014", som har vært planredskapet for boligutviklinga i kommunen. Kommunen deltar i «Planverket Nordland».

I ferd med å lage plan

Gildeskål
Kommunen jobber med utkast til sin boligpolitiske plan. Første utkast er klart. Kommunen tar sikte på å ha planen klar til politisk godkjenning våren 2014. Det jobbes med et sideprosjekt til samfunnsdelen. Kommunen ser viktigheten av at denne harmonerer med de betydelige boligpolitiske mål som nå bearbeides i samfunnsdelen.

Grong
Kommunen er underveis i arbeidet med å utvikle en boligsosial plan, som også vil inkludere boligpolitiske utfordringer utover det boligsosiale. Den boligpolitiske planen vil legge føringer for strategier for boligpolitikken i lengre perspektiv.

Alle de ferdige boligplanene finner du i boksen til høyre.

 

Publisert av Linn Edvardsen og Stina Sønvisen