Koha

 1. Å bygge stein på stein

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • NTNU Samfunnsforskning
  • Trondheim 2018
  • 2018
 2. Can I persuade you to stay?

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 3. Neighbourhood mechanisms

  KOmpetansetilskudd, neighbourhood, social outcome, social mobility, gentrification, reputation, consumerism

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 4. Z

  Et bidrag til identifisering av flaskehalser og virkningsfulle elementer i arbeidet med bosetting av personer med bostedsløshet som en langvarig del av sin historie

  Kompetansetilskudd, Bostedsløs, Boligsosialt

  • Kirkens Bymisjon
  • Trondheim 2018
  • 2018
 5. Perception of home among refugees and integration process

  Kompetansetilskudd, Flyktinger, Boligsosialt

  • Nadiya Kohut
  • Ås 2018
  • 2018
 6. Enslige mindreårlige

  Vi håper denne rapporten kan bidra til at det gode arbeidet som gjøres i Trondheim kommune rundt bosetting av enslige mindreårige videreføres og videreutvikles. Vi håper også at erfaringene man har gjort seg i Trondheim kan gi ideer og inspirasjon til tilsvarende arbeid i andre kommuner.

  Kompetansetilskudd, Trondheim, Mindreårlige

  • NTNU
  • Trondheim 2018
  • 2018
 7. Boligtiltak for voksne flyktninger og enslige mindreårlige flyktninger

  Trondheim kommune ønsket å prøve ut ulike modeller for bosetting av voksne flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i samme hus, heretter kalt tiltakshus. Målsettingen med prosjektet var å utforme boligtilbud i hus med ulik utforming, hvor sammensetningen av flyktninger i seg selv var et virkemiddel for å oppnå gode og trygge boforhold. Voksne ressurssterke flyktninger skulle fungere som rollemodeller og positive miljøskapere for yngre flyktninger, og være en trygghetsfaktor i overgangen til ordinær bolig.

  Kompetansetilskudd, Trondheim, flyktinger

  • Trondheim Kommune
  • Trondheim 2018
  • 2018
 8. Inkluderende byliv?

  En undersøkelse av samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Denne undersøkelsen er en videreføring av En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov der vi studerte og trakk erfaringer fra hvordan botilbud for yngre med funksjonsnedsettelser fungerte og ble opplevd av beboere, pårørende og ansatte.

  Kompetansetilskudd, Havstein

  • Solvår Wågø
  • Trondheim 2018
  • 2018
 9. Flere flyktninger bosatt raskere

  Rapporten handler om hvordan kommunene klarte å doble bosettingen av flyktninger fra 2014 til 2016 og endatil raskere. Som del av dette undersøkes om den økte bosettingen gikk på bekostning av bolig- og nabolagskvalitet for flyktningene og om det gikk på bekostning av andre vanskeligstilte som har behov for boligbistand fra kommunen.

  Kompetansetilskudd, Fou, Flyktninger

  • NIBR
  • Oslo 2018
  • 2018
 10. Trebyen Trondheim

  Norge tar - gjennom Wood Building Nordic - ansvar for å løfte fram trebyggeri i en nordisk og internasjonal setting. Dette har betydning for norske aktører på mange måter; kunnskapsspredning, selvbilde, profesjonalisering, tverrfaglighet, mulighetsrommet, møte mellom folk osv.

  Kompetansetilskudd, Trebyen, Trondheim

  • Trondheim Kommune
  • Trondheim 2018
  • 2018