Koha

 1. Engeslandstunet SA

  Engesland er en bygd i Birkenes kommune. Bygda har drøye 400 innbyggere som bor relativt spredt. I Engesland finnes en bensinpumpe, skole, butikk, bank, post og bedehus. Vi er en bygd med et meget stort engasjement for å ta vare på- og videreutvikle bygdesamfunnet. Vi har et ønske om å være en levende bygd, et attraktivt sted å bo, og de har en målsetting om å vokse i folketall. I de siste tre årene har bygda vår deltatt i et fellesnordisk EU-prosjekt; ”Landsbygdsutvikling i Skandinavia” (LISA).

  Kompetansetilskudd, Engeslandstunet

  • Trond Erik Jaabæk
  • Engesland 2018
  • 2018
 2. Rettslige rammer og krav for å bevare hensynet til barn og unges oppvekstvilkår i lokal arealplanlegging

  Kompetansetilskudd, boligsosialt

  • Malene Hassel Sørensen
  • Bergen 2018
  • 2018
 3. Å bygge stein på stein

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • NTNU Samfunnsforskning
  • Trondheim 2018
  • 2018
 4. Can I persuade you to stay?

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 5. Neighbourhood mechanisms

  KOmpetansetilskudd, neighbourhood, social outcome, social mobility, gentrification, reputation, consumerism

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 6. Z

  Et bidrag til identifisering av flaskehalser og virkningsfulle elementer i arbeidet med bosetting av personer med bostedsløshet som en langvarig del av sin historie

  Kompetansetilskudd, Bostedsløs, Boligsosialt

  • Kirkens Bymisjon
  • Trondheim 2018
  • 2018
 7. Perception of home among refugees and integration process

  Kompetansetilskudd, Flyktinger, Boligsosialt

  • Nadiya Kohut
  • Ås 2018
  • 2018
 8. Enslige mindreårlige

  Vi håper denne rapporten kan bidra til at det gode arbeidet som gjøres i Trondheim kommune rundt bosetting av enslige mindreårige videreføres og videreutvikles. Vi håper også at erfaringene man har gjort seg i Trondheim kan gi ideer og inspirasjon til tilsvarende arbeid i andre kommuner.

  Kompetansetilskudd, Trondheim, Mindreårlige

  • NTNU
  • Trondheim 2018
  • 2018
 9. Boligtiltak for voksne flyktninger og enslige mindreårlige flyktninger

  Trondheim kommune ønsket å prøve ut ulike modeller for bosetting av voksne flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i samme hus, heretter kalt tiltakshus. Målsettingen med prosjektet var å utforme boligtilbud i hus med ulik utforming, hvor sammensetningen av flyktninger i seg selv var et virkemiddel for å oppnå gode og trygge boforhold. Voksne ressurssterke flyktninger skulle fungere som rollemodeller og positive miljøskapere for yngre flyktninger, og være en trygghetsfaktor i overgangen til ordinær bolig.

  Kompetansetilskudd, Trondheim, flyktinger

  • Trondheim Kommune
  • Trondheim 2018
  • 2018
 10. Inkluderende byliv?

  En undersøkelse av samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Denne undersøkelsen er en videreføring av En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov der vi studerte og trakk erfaringer fra hvordan botilbud for yngre med funksjonsnedsettelser fungerte og ble opplevd av beboere, pårørende og ansatte.

  Kompetansetilskudd, Havstein

  • Solvår Wågø
  • Trondheim 2018
  • 2018