Koha

 1. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune

  Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Husbanken og IMDi oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.

  • Proba
  • 2018
  • 2018
 2. Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR presenterer i denne rapporten en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i Norge 2016. Studiene gir et tverrsnitt av antall og profil på populasjonen av bostedsløse i uke 46 i 2016. Studien inngår en tidsserie og er den sjette kartleggingen av bostedsløse.

  • Dyb, Evelyn
  • By- og regionforskerinstituttet NIBR
  • Oslo
  • 2017
 3. Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft

  Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene utviklet er resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft. Denne rapporten oppsummerer arbeidet og gir anbefalinger for videre bruk av verktøyet.

  • Samfunnsøkonomisk analyse AS
  • Oslo 2017
  • 2017
 4. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

  Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis". Formålet var å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research 2016
  • 2016 Kristiansand
  • 2016
 5. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram: Systematisering av kunnskap og læring

  Den første delen handler om å gjennomføre en systematisering og analyse av kunnskap og erfaringer fra program, prosjekter og tiltak som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd. Den andre delen handler om å bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring i Husbanken.

  • Rambøll 2016
  • Oslo 2016
  • 2016
 6. Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring - praksis og måloppnåelse

  Rapporten oppsummerer evalueringen SINTEF har gjennomført på hvordan Husbankens kontorer jobber med tildeling av grunnlån.

  • Sintef 2016
  • Oslo 2016
  • 2016
 7. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Oslo 2016
  • 2016
 8. Roller og rammevilkår for frivikklig sektor i boligsosialt arbeid

  Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

  • Uni Research Rokkansentret
  • Bergen 2016
  • 2016
 9. Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

  Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester.

  • Hans Christian Sandle
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2016
  • nob