Hamar: Formingsveileder universell utforming

Veileder for universell utforming for Hamar sentrum, utarbeidet av Hamar kommune i samarbeid med Asplan Viak (2012).

Hamar kommune har hatt ønske om å utarbeide en formingsveileder for universell utforming for Hamar sentrum. Asplan Viak har vært engasjert for å bistå i dette arbeidet.

Veilederen skal være et verktøy og en beredskap for kommende byggeprosjekter i Hamars sentrumsgater og uterom. Målet er å gi gater, fortau og plasser et enhetlig preg med hensyn til universell utforming når det gjelder hovedform, materialbruk og møblering med mer. Dette vil være et ledd for å gi sentrum en identitet tilpasset lokale forhold i Hamar.

Veilederen har søkt å gi konkrete anbefalinger knyttet til gitte tema. Innledningsvis gir veilederen en oversikt over lovverket og myndighetskravene som regulerer arbeidet med universell utforming i Norge. (Kilde: veilederen)

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum

Innledning lovverk analyse løsninger elementer drift

Hamar kommune, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

 Trykt utgave i biblioteket.