Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Prosjektet ”Bokvalitet og hverdagsliv for eldre” er en evaluering av ulike boligkonsepter rettet mot eldre. Utarbeidet av Sintef Byggforsk (2009).

Prosjektet har undersøkt hvilken betydning den fysiske tilretteleggingen har for fellesskap, samt hvilken betydning lokalisering og nærmiljø har for beboernes hverdagsliv. Forhold som blir studert er organisering av bebyggelsen, om det er uformelle møtesteder, fellesarealer og lokaler som fungerer som formelle møtesteder, og i hvilken grad de fysiske omgivelsene gir mulighet for å leve et aktivt liv og ha mulighet for fysisk og sosial kontakt med andre. Dette er fysiske rammebetingelser som er av betydning for utvikling av ikke-fysiske faktorer som igjen kan påvirke opplevelsen av bo - tilbudet. Ikke-fysiske faktorer kan være å opprettholde, tape eller bygge nye sosiale nettverk som kan medvirke til å få følelse av å delta, føle trygghet og å føle seg nyttig.

Bakgrunn og referanse for ”Bokvalitet og hverdagsliv for eldre” er prosjektet ”Boliger for eldre – kommunale strategier” som ble avsluttet i 1997. Dette prosjektet var en studie av fem boligprosjekter i Trondheim rettet mot eldre. I prosjektet ”Bokvalitet og hverdagsliv for eldre” ønsker vi å undersøke hvordan de som i 1997 var 10 år yngre og gjerne friskere, opplever bosituasjonen i dag. Ut fra erfaringene fra den gang, ønsker vi spesielt å fokusere på sammenhengen mellom det fysiske miljøet og den psykososiale dimensjonen. Hvilken betydning har nabokontakt, aktivitetstilbud og lokalisering for de eldres hverdagsliv? I hvilken grad påvirker dette livskvalitet og muligheter og ønsker om å bli boende?
(Ref. rapporten)

  Les også bakgrunnsrapporten Boliger for eldre av Eli Støa, SINTEF (1997)