Omsorgsboliger for psykisk syke

Kan forhold ved Husbankens arbeid og Husbankens samarbeid med andre instanser forklare trekk ved implementeringen av omsorgsboligbyggingen innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse? Evalueringsrapport fra NIBR (2009).

Rapporten omhandler Husbankens arbeid med bygging av omsorgsboliger innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Husbanken hadde en klart definert rolle i arbeidet, og samarbeidet med kommunene og fylkesmennene vurderes som godt. Rapporten drøfter også årsaker til forsinkelser i boligbyggingen samt trekk ved de omsorgsboligene som ble realisert.

I tråd med oppdraget fra Husbanken drøfter rapporten en rekke spørsmål knyttet til fire overskrifter: 
1. Det sentrale arbeidet med Opptrappingsplanen: ideologiske, politiske og juridiske rammer
2. Organisering og arbeid med Opptrappingsplanen i Husbanken
3. Samarbeidet om realiseringen av omsorgsboliger
4. Trekk ved omsorgsboligbyggingen og de realiserte boligene