Melding til Stortinget: Klimatilpasning i Norge

Meld. St. 33 (2012-2013)

Regjeringens mål er at Norge mot midten av dette århundret skal bli et lavutslippssamfunn. De viktigste sektorovergripende virkemidlene i klimapolitikken er avgifter, kvoter og forurensningsloven. I tillegg finnes en rekke reguleringer og ordninger i de enkelte sektorene som skal bidra til klimavennlig omstilling og reduserte utslipp av klimagasser.

I meldingen omtales kort utfordringene og eksisterende politikk for klimatilpasning på de mest berørte samfunnsområdene. Deretter presenteres forslag til ny politikk for de temaene som er av en samfunnsovergripende karakter.

Den nasjonale utredningen om konsekvenser av klimaendringene for Norge og behovet for klimatilpasning, NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring, er en viktig kilde for denne Stortingsmeldingen. (Kilde: rapporten)

Klimatilpasning i Norge 
Klimatilpasning i Norge 

Meld. St. 33 (2012-2013) 

Miljøverndepartementet
2013