SINTEF Byggforsk: Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge

Rapport om klimaendringenes konsekvenser og anbefalte tiltak, utarbeidet av Sintef Byggforsk (2012).

Hovedtrenden for klimaendringene fram mot år 2100 er et varmere, våtere og villere klima. Utviklingen kan få dramatiske konsekvenser for bygningsmassen dersom det ikke gjennomføres grundigere sårbarhetsanalyser og iverksettes tiltak for å møte utfordringene.

I denne rapporten har forfatterne gjennomført en overordnet vurdering av konsekvenser av klimaendringer (gitt et klimascenario for perioden 2071-2100) og gitt skisseringsvise anbefalte tiltak for å redusere mulige konsekvenser for en rekke typer klimaparametere. Oppgitte tall for berørte bygninger gjelder for eksisterende bygninger per januar 2010. Anslag for nybygg frem til år 2100 er ikke tatt med.

Rapporten omfatter fylkesvise oversikter for havnivåstigning, årsmiddeltemperatur, årsnedbør, sesongnedbør, våt vinternedbør og risiko for råteskader.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat (BE) og presenterer en videreføring av klima- og sårbarhetsanalysen beskrevet i SINTEF-rapport 3B0325, "Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge: utredning som grunnlag for NOU om klimatilpassing".