Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark

Eit inspirasjonshefte frå Telemarksforskning (2009).

Skal det over tid vere mogleg å ta vare på bygningar som mister sin opphavelege funksjon og blir ståande tomme må vi finne ny aktivitet som generer inntekter som minimum kan dekke vedlikehaldskostnadene. I dette notatet presenterast ein del døme på ny bruk av ledige landbruksbygningar. (Kilde: rapporten)