Utenfor de boligsosiale ordningene

Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? Rapport utarbeidet av NOVA (2009).

I Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet (Dokument 3:8, 2007-2008) og NIBR-rapport 2008:13 om samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån blir det påpekt at staten ikke har tilstrekkelig kunnskap om dem som faller utenfor de boligsosiale virkemidlene. Riksrevisjonen peker også på at staten ikke har tilstrekkelig oversikt over vanskeligstiltes boligbehov. I lys av disse rapportene har Kommunal- og regionaldepartementet bedt Husbanken vurdere en undersøkelse av vanskeligstilte som faller utenfor boligsosiale ordninger.

Formålet med dette prosjektet er derfor å analysere og dokumentere hvilke grupper som faller utenfor de boligsosiale økonomiske ordningene. Dette vil si personer som tjener for lite til å kunne betjene et startlån, men tjener for godt til å motta statlig bostøtte, samt de som ikke får tilbud om kommunal bolig eller bistand til å leie.

Sentrale spørsmål i prosjektet er; hva skjer med dem som får avslag på sine søknader? Hvilke boforhold har de? Og hvordan mestrer de sine boforhold?
(Kilde: NOVA)