Stabile og gode boliger for barnefamilier

Kristiansund-prosjektet jobber for å forbedre og stabilisere boligsituasjonen til barnefamilier i kommunale boliger, primært ved anskaffelse av eid bolig, alternativt ved forbedring av bolig/bomiljø i nåværende leieforhold.

Målgruppen for prosjektet er barnefamilier i kommunale leieforhold, hvor målet er forbedre og stabilisere bosituasjonen for utvalgte familier - og samtidig tilrettelegge for arbeid, aktivitet og inkludering.

Målet er å utvikle en helhetlig oppfølgingspraksis for vanskeligstilte barnefamilier som skal videreføres i det kommunale boligarbeidet.

1. fase av prosjektet

I første fase av prosjektet (2013-2014) har det vært jobbet med forankring av prosjektet i kommunen, startlånpraksis og kartlegging av barnefamilier i kommunale boliger. De aller fleste familiene lever på midlertidige inntekter, hadde vedvarende dårlig økonomi og svak tilknytning til arbeidslivet. 55/64 familier hadde flyktningebakgrunn. Det ble også gjennomført et arbeidsverksted med sentrale aktører og samarbeidspartnere, for å samles om sentrale tiltak i det videre arbeidet med barnefamiliene. En andel av startlånrammen til kommunen er nå øremerket dette prosjektet.

2. fase av prosjektet

Rapporten i fase 2 beskriver hva prosjektet har gjennomført av aktiviteter i perioden januar 2013 til mars 2014, og hva de i fellesskap med andre sentrale aktører i Kristiansund kommune har oppnådd av resultat. Prosjektgruppa har blant annet vært i kontakt med rundt 30 familier, og har jobbet aktivt med 11 av disse. Siden prosjektet startet våren 2013 har de hjulpet 17 forsørgere og 28 barn til en bedre bosituasjon. 4 familier har kjøpt egen bolig, 3 familier har flyttet til bedre egnede kommunale boliger og 2 familier har fått utbedret den kommunale boligen de leier.

 

Forside rapport Stabile og gode boliger for barnefamilier
Stabile og gode boliger for barnefamilier
(sluttrapport første fase )

NAV Kristiansund 
15.05.14 
Boligsosialt kompetansetilskudd fra 2013-2014

 

 

Forside sluttrapport: Stabile og gode boliger for barnefamilier
Stabile og gode boliger for barnefamilier
(sluttrapport)

NAV Kristiansund
16.02.2015
Boligsosialt kompetansetilskudd fra 2013-2014