Bodø: Skaffe vanskeligstilte egnet bolig

Prosjektrapport om boligetablering for vanskeligstilte, utarbeidet av Bodø kommune (2012).

Bodø kommune disponerer 849 boliger som tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet. 360 av dem er såkalte gjennomgangsboliger som tildeles/disponeres av økonomisk og sosialt vanskeligstilte, rusmiddelavhengige og førstegangsetablering av flyktninger.

I forkant av dette prosjektet hadde Bodø kommune erfart at det var vanskelig å skaffe nok kommunale gjennomgangsboliger til vanskeligstilte. Årsaken var antatt å være dels på grunn av mangelfull oppfølging av husleiekontraktene og dels på grunn av at flere har behov for å bo utover tre år som er opprinnelig leietid.

Kommunen manglet systemer for å sikre nødvendig varsling, slik at det i forkant av prosjektet hadde resultert i at ca 100 kontrakter var blitt tidsubestemte husleiekontrakter. Ca 1/3 av leietakerne bodde utover opprinnelig leietid uten at det var foretatt en vurdering av fagkontor om de fremdeles hadde behov for kommunal bolig eller ikke.

Prosjektets hovedmål har vært å skaffe vanskeligstilte egnet bolig, og under prosjektperioden har det vært en systematisk gjennomgang av leiekontraktene for å øke gjennomstrømningen av vanskeligstilte, slik at de som trenger gjennomgangsbolig får det. Bedre utnyttelse og bruk av dagens virkemidler skulle også sikre at flest mulig kan skaffe egen bolig (eie/leie) i det private markedet.