Helse- og omsorgsdepartementet: Se meg!

Melding til Stortinget om en helhetlig ruspolitikk, Meld.St.30 (2011-2012).

Regjeringen la 22. juni fram den lenge varslede stortingsmeldingen om ruspolitikken, Stortingsmelding 30 "Se meg" - En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Av Regjeringen 25 innsatspunkter i meldingens kap. 6 - Tilgjengelige og helhetlige tjenester, er tre punkter knyttet spesielt til bolig:

  • Legge til rette for at flere mennesker med rusproblemer og eller psykisk sykdom får tilbud om et egnet og langsiktig botilbud. Botilbud til personer med oppfølgingsbehov skal ha høy prioritet innenfor tilskudd til utleieboliger som Husbanken forvalter.
  • Legge til rette for at boligmodeller med overføringsverdi spres og gjøres tilgjengelig for kommunene.
  • Iverksette en spesifikk innsats rettet mot en økende andel unge bostedsløse, hvor godt over halvparten av har rusproblemer. Innsatsen skal gjøres innenfor rammen av pågående arbeid for å bekjempe bostedsløshet.

Fra Husbankens ståsted er det positivt at bolig vies mye omtale. Et enkelt søk viser at ordet bolig framkommer over 100 ganger i meldingen. I motsetning til Samhandlingsreformen trekkes her bolig inn som naturlig del av støtteapparatet rundt rusavhengige sammen med helse, utdanning, arbeid og fritid. Her framheves det at en egnet bolig gir den enkelte trygghet, og vil ofte være en forutsetning for at andre tjenester vil være virksomme.

Det er så langt kommet gode tilbakemeldinger på fokus på tredjepartskader og folkehelseperspektivet i rusmiddelpolitikken, men det mangler tydelige føringer for ressurser til rusfeltet eller til flere boliger. For flere kommentarer se Fagrådet for rusfeltet sine nettsider: http://www.rusfeltet.no/

En trygg bolig framheves som en del av behandlingen og regjeringen støtter her Stoltenbergutvalgets vurderingen. Ellers framheves Husbankens langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Det samme gjelder fagkompetanse og de økonomiske virkemidlene som viktige bidrag for å løse målgruppens utfordringer.