Rambøll/Husbanken: Samhandling i boligsosialt arbeid

Rapport fra Rambøll og erfaringshefte fra Rambøll/Husbanken om kommunalt/statlig boligsosial samarbeid (2011).

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag fra Husbanken gjennomført FoU-prosjektet Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingkapasitet. Det er utarbeidet en sluttrapport og et erfaringshefte der formålet er å løfte fram eksempler som kan brukes til kritisk refleksjon og eventuelt virke som verdifulle forbilder.

Det boligsosiale feltet kan forstås som et komplekst felt som spenner over et bredt spekter av tjenester og tilbud, herunder fremskaffelse og forvaltning av bolig, forvaltning og tildeling av økonomiske virkemidler og tjenester knyttet til oppfølging, boveiledning og økonomisk rådgivning. Boligsosialt arbeid fordrer derfor koordinering, kommunikasjon og samhandling mellom ulike tjenester, etater og fagmiljøer.

Prosjektet har til hensikt å fremskaffe kunnskap om betydningen av samhandlingen det boligsosiale arbeidet gjennom følgende:
• å klargjøre når og hvor det boligsosiale feltet impliserer samhandling
• å løfte frem eksempler på gode samhandlingsprosesser
• å vurdere hvorvidt god samhandling bidrar til økt handlingskapasitet / bedre resultatopp-nåelse
• å identifisere hindringer og muligheter for god samhandling