God oppfølging gir trygge ungdommer

Rapporten omtaler Booppfølgingsprosjektet, som har gått over to år i Bodø Kommune. Prosjektet har hatt fokus på to hovedområder. Framskaffelse av boliger og oppfølging i egen bolig.

 

Booppfølgingsprosjektet har hatt som mål å utvikle virksomme metoder og samarbeidsformer for at ungdom i sårbare overgangsfaser skulle få mulighet til å bo trygt, godt og egnet med den oppfølgingen de har behov for.

Sluttrapporten beskriver prosessen fra start til slutt, med både suksesser og utfordringer. Fokuset har vært boligen som utgangspunkt for utvikling gjennom en trygg tilværelse og god base. Prosjektet har hatt DUE (etterverntiltak) som testarena og målgruppe, og har bidratt til utviklingen av DUE som egen avdeling for bo- og nærmiljøtiltak i Barneverntjenesten.

Rapporten viser til flere positive effekter som følge av prosjektet:

  • 14 av 14 ungdommer har nå tilfredsstillende boforhold
  • Bedre samarbeid eksternt og intern
  • Bedre utnyttelse av ressurser og virkemidler
  • Bedre fokus på boligsosialt arbeid for ungdom i sårbare overgangsfaser
  • Bedre samarbeid med utleiere
  • Samarbeid med private utleiere og ungdom 

 

Sluttrapport for booppfølgingsprosjektet

  • Prosjekt i Bodø kommune ved Barnverntjenesten 
  • Prosjektperiode 2012-2014
  • Finansiert med kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken