Kriminalomsorgen: Prosjekt boligsamarbeid

Sluttrapport om boligfremskaffelse til domfelte, utarbeidet av Kriminalomsorgen region sørvest (2011).

I følge en rapporten Løslatt og hjemløs (NIBR, 2006) blir minimum 4000 domfelte løslatt til midlertidig bolig hvert år. For å få innført gode rutiner i arbeidet med å fremskaffe boliger til personer etter ferdig soning i fengsel, ble det i 2009 startet opp et boligsamarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen region sørvest og kommuner i Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.

Samarbeidsavtaler har kommet i stand i 18 kommuner i Rogaland og 19 kommuner i Agder i løpet av prosjektperioden. Målet med god organisering av boligsamarbeidet er at domfelte kan disponere egen eid eller leid bolig etter endt straffegjennomføring.

Boligsamarbeidet har ført til bedre samarbeid mellom kriminalomsorgen og kommunene om bolig for domfelte. Flere domfelte har bolig ved løslatelse. I tillegg mister færre enn tidligere boligen som en konsekvens av straffegjennomføringen. Mange ansatte både i kommunene og i kriminalomsorgen bidrar konstruktivt til boligsamarbeidet.