På ubestemt tid

Rapport om midlertidige botilbud og døgnovernattingssteder, utarbeidet av NIBR for Husbanken (2011).

Midlertidig botilbud er sammensatt av to begreper som begge er vagt definert i lovverk og retningslinjer. Botilbudet skal tilfredsstille noen kvalitetskrav, som å kunne disponere arealene, rommene osv. hele døgnet, mulighet for matlaging og ivareta basale personlige behov, tilgang til toalett, bad og holde seg med rent tøy.

Denne rapporten presenterer og drøfter funn fra en undersøkelse om bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidigebotilbud.

De midlertidige botilbudene som er undersøkt kan deles inn i tre grupper:
- Døgnovernattingssteder
- Natthjem
- Andre former for midlertidige botilbud

Datamaterialet som rapporten baserer seg på er innhentet gjennom en surveyundersøkelse og en vignettundersøkelse til 107 kommuner og en survey til 145 midlertidige botilbud. (Kilde: rapporten) 

Finnes også i trykt format i Biblioteket.