Mot ein modell for verdibasert matriseleiing

I dette refleksjonsnotatet deler Møreforskning sine erfaringer fra arbeidet med å koordinere og lede arbeidet med boligsosialt arbeid, i et utvalg midt-norske kommuner de siste årene.

Notatet er basert på Møreforsking sine erfaringer med boligsosialt arbeid i kommunene over flere år.

Møreforsking presenterer det de kaller en «verdibasert matriseleiing». Med det mener de målretting og koordinering av arbeid på tvers av formelle strukturer. «Matriseleiing» i kommuneorganisasjoner er i stor grad avhengig av forankring av verdier, fordi det i liten grad har formelle strukturer som definerer roller og forventninger for involverte parter - dermed begrepet «verdibasert matriseleiing».

Felles verdigrunnlag og felles prinsipp

Møreforsking understreker at kommuner som har klart å arbeide fram et felles verdigrunnlag og felles prinsipp for det boligsosiale arbeidet på tvers av ulike administrative enheter (og kulturer) og mellom politikk og administrasjon, har klart å få til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet over tid.

Verdigrunnlaget må ligge til grunn for hver enkelt tjeneste og deres arbeid med oppgaver som inngår i det boligsosiale feltet. De som yter tjenester i det daglige for innbyggerne, må ha de nødvendige ressursene og verktøyene.

Et eksempel på verdigrunnlag og strategier for det boligsosiale arbeid i Lillehammer er: «Så mange som mulig skal etablere seg i egen eid bolig.» «Kommunale boliger for vanskeligstilte skal være spredt i ulike bydeler og grender.» Prinsipp og strategier vedtatt av kommunestyre, bidrar til å gjøre det lettere å stå for politiske enkeltvedtak (kontroversielle) senere (f. eks NIMBY-problematikk).

Det er en forutsetning at vedtatte prinsipp og strategier følges opp og konkretiseres i ordinært planverk, herunder arealplan, samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett.

Struktur, koordinering og samordning

I tillegg til et felles verdigrunnlag, så kommer en ikke utenom en viss grad av formell struktur for å sikre koordinering og samordning: Arbeid på tvers av organisasjonen handler ifølge Møreforskning om å motvirke effektene av den formelle organiseringen.

Det er ikke er noe fasitsvar på hva som er den beste organiseringen av boligsosialt arbeid, men aktivt lederskap på ulike nivå er sentralt (nettverksleder – administrativ leder – politisk leder) og en koordinerende enhet med myndighet til å gjennomføre tiltak er viktig. En kommer heller ikke utenom en tydelig ansvarsavklaring mellom involverte tjenester i det boligsosiale arbeidet.

Forside prosjektrapporten: Mot ein modell for verdibasert matriseleiing

Mot ein modell for verdibasert matriseleiing

Sammendrag av erfaringer etter flere års samarbeid med midt-norske kommuner om organisering og planlegging av boligsosialt arbeid

Møreforskning, Oktober 2014
Finansiert med boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken