IRIS: Man må ha en plass å bo

En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland, utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (2012).

Denne rapporten bygger på en sosiologisk studie av forskjellige sosiale ståsteder hvor man er avskåret fra å eie egen bolig. Av forskjellige årsaker, det være seg økonomiske, helsemessige (somatiske og/eller psykiske), rusrelaterte, sosiale eller kulturelle, evner ikke personene i disse ståstedene å leve opp til selveieridealet i den norske boligpolitikken. De evner ikke å tre inn i den dominerende boligeierklassen og er slik sett «selveierideologiens tapere». Rapporten handler om hva dette betyr for deres livssituasjon, identitetsforvaltning, medborgerskap, navigasjon og mestringsstrategier, innenfor en gitt strukturell innramming.

Det er gjennomført 27 kvalitative intervjuer med mennesker som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Det som er felles for dem er at de er avskåret fra å eie bolig, i «boligeierlandet» Norge, og at de opplever å ha en utfordrende boligsituasjon. Deres alternativer er å leie bolig privat eller av kommunen. Intervjuene er gjennomført i Oslo og Stavanger, som har landets antakelig to mest pressede boligmarkeder. I tillegg er  fire ansatte i de to kommunenes boligtjenester intervjuet. (Kilde: rapporten)

Les mer om rapporten på Husbankens FoU-sider.