FAFO: Innvandrerbarn og bolig

Hva betyr boligen og bomiljøet for inkludering? Rapport fra FAFO (2011).

Denne rapporten inneholder hovedfunnene fra prosjektet «Barn av innvandrere og flyktninger – morgendagens fattige? Om bolig og bomiljø som faktorer i inkluderende og marginaliserende prosesser», som er finansiert av Husbanken.

Prosjektet tar utgangspunkt i at fattigdomsutviklingen i Norge er i ferd med å få en stadig sterkere etnisk karakter, og at andelen innvandrerbarn i lavinntektsfamilier har økt markant gjennom 2000-årene. Familier med ikke-vestlig bakgrunn er også klart overrepresentert blant leietakere i kommunale boliger, som er boliger av sterkt varierende kvalitet.

Denne rapporten er basert på analyser av Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (LKI), og ser særlig på boligforhold blant husholdninger med barn. Analysene legger særlig vekt på å skille mellom de som eier sin egen bolig, de som leier i det private markedet, og de som leier av kommunen. Sentrale utfallsmål er boligproblemer,
utrygghet i nabolaget, opplevelse av segregering, og ulike indikatorer på inkludering i det norske samfunnet. Vekten ligger dermed på den umiddelbare konteksten, men rapporten diskuterer også spørsmål om sosial arv, og vurderer funnene i lys av den pågående diskusjonen om de boligsosiale ordningene. (Kilde: rapporten)

Les mer om prosjektet på husbanken.no.