Agderforskning: Husrom uten hjerterom

Kan boligen motvirke marginalisering av vanskeligstilte? Rapport fra Agderforskning (2012).

Dette er en forskningsrapport som omhandler vanskeligstilte på boligmarkedet. Formålet med prosjektet er å identifisere hvilken betydning boligen har for vanskeligstilte på boligmarkedet, og hvordan en egnet bolig kan motvirke og være med på å bekjempe marginalisering for denne gruppen.

Studien har tatt utgangspunkt i to undergrupper av vanskeligstilte på boligmarkedet: Unge voksne med barnevernsbakgrunn og voksne som har problemer med rus og/eller psykiske lidelser. Studien har et brukerperspektiv, og marginaliseringsprosessene er beskrevet ut i fra disse gruppenes egne perspektiver. Forfatterne har i analysen vektlagt de faktorer og mekanismer som de selv mener bidrar til ulike marginaliseringsprosesser.

Studien har to hovedproblemstillinger:
- Hvordan opplever vanskeligstilte på boligmarkedet betydningen av bolig for sin livssituasjon?
- Hvordan kan bolig som virkemiddel motvirke marginaliseringsprosesser?
(Kilde: Rapporten)

Les mer om rapporten på Husbankens FoU-sider.


Trykt utgave i biblioteket