Rambøll: Housing first

Rapport om muligheter og hindringer for Housing first, utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Husbanken (2012).

Rapporten gjennomgår sentrale elementer med Housing first-modellen, basert på ”Pathways to housing” utviklet av Sam Tsemberis i New York. Housing first har bostedsløse som målgruppe og baserer seg på brukermedbestemmelse i valg av bolig og booppfølgingstjeneste.

Særlig vektlegges muligheter og hindringer innen:

  • Tilgang til bolig
  • Møte med beboer
  • Organisering av booppfølging

I rapporten diskuteres kommunenes utfordringer med å få tilgang til bolig, både kommunale og private utleieboliger. Videre diskuteres tjenestepersonellets tilnærming til målgruppen samt organiseringen av booppfølgingen.

Rapporten trekker også fram muligheter, både i det kommunale og private boligmarked. Blant annet bør kommunen øke bruken av tiprosentregelen i borettslag og sameier. Det å opprette et godt renommé blant private utleiere gjennom å tilby garantier for bolig og husleie samt en god booppfølging overfor leietaker blir også fremhevet.