Verdal kommune: Helhetlig boligsosialt arbeid og organisering

Rapport om videreutvikling av det boligsosiale arbeidet i Verdal kommune (2011).

Verdal kommune har siden 2006 hatt utviklingsfokus på sitt boligsosiale arbeid. Søknaden til Husbanken om Kompetansetilskudd til arbeidet med ”Helhetlig boligsosialt arbeid og organisering” ble laget ut fra et ønske om å videreutvikle det arbeidet som allerede var godt implementert i organisasjonen.

Tidligere utviklingsarbeid hadde vist kommunen at man hadde et behov for en styrking av boligsosial kompetanse, spesielt saksbehandling i forhold til søkere på kommunal bolig, samt utvikling av differensiert boligmasse. Kompetansetilskuddet var rettet mot en bruk for styrking av dette arbeidet, samt etablering av en ny organisering av
det boligsosiale arbeidet.

Målsettingen med arbeidet er definert slik:
"Bygge opp en boligsosial forvaltning i Verdal kommune som skal drive helhetlig bosettingspolitikk, og boligsosialt arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet i Verdal kommune."
(Kilde: rapporten)