Fred, frihet og egen nøkkel

En studie av hverdagslivet til personer med rus- og psykiske problemer i enrehabilitert bygård. Masteroppgave av Jorunn Marie Lyngen, NTNU (2010).

Masteroppgaven er en kvalitativ semistrukturert intervjuundersøkelse som tar utgangspunkt i en bygård, opprinnelig fra 1958, i en småby i Midt-Norge. Boligblokka ble rehabilitert i 2008, og kommunen i samarbeid med Husbanken har brukt mye ressurser på å stimulere til brukermedvirkning både ved planleggingen og ved bruken av leilighetskomplekset. I blokka har kommunen valgt å samle mennesker med alvorlig og langvarig rusproblematikk og psykiske lidelser.

I studien er fem beboere intervjuet om sitt hverdagsliv i blokka. Fire av informantene har bodd i boligblokka siden før oppussingen. Funnene sier noe om livet i den rehabiliterte bygården, hvordan de fysiske omgivelsene innvirker på deres hverdagsliv og hvilken betydning de sosiale omgivelsene kan ha for aktiviteter i hverdagen.

Drøftingen er todelt. Den første delen omhandler de fysiske omgivelsenes betydning for hverdagslivet og hvordan en ser på seg selv. Den andre delen av drøftinga tar for seg den betydningen de sosiale omgivelsene kan ha for aktiviteter i hverdagslivet. (Kilde: rapporten)