Fra kommunal til privat bolig - del 1

Trondheim kommune ønsker at de kommunale utleieboligene skal brukes av de som trenger de mest. Videre er det et press på den kommunale boligmassen og kommunal bolig er et knapphetsgode. Prosjektets mål er økt rullering i kommunale utleieboliger.

I september 2008 hadde Trondheim kommune 3954 kommunale boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Leietakerne i 1055 av boligene var av minoritets- etnisk opprinnelse(intern statistikk, Boligenheten 2008). Kommunale boliger blir brukt ved bosetting av flyktninger. Antall boliger til dette formål er avhengig av kommunens vedtak om flyktningebosetting og familiestørrelse på disse. Antall boliger som har blitt benyttet til flyktning bosetting har tidligere år vært i overkant av 100 per år. Disse boligene er definert som gjennomgangsboliger. Det vil si at leietakerne ikke skal bo der permanent, de får tidsbestemte leiekontrakter.

Trondheim kommune ønsker å ta imot og bosette flyktninger etter behov, og har økt antall flyktninger som mottas betydelig. I 2008 og 2009 var det politisk vedtak om å bosette 240, mens det i 2010 ble økt til 280 personer. For å bosette ønsket antall flyktninger, er det nødvendig med god tilgang på boliger. Dette kan oppnås ved å frigi boliger fra de som ikke har behov for denne bolighjelpen, og på denne måten fremskaffe flere boliger til bosetting av flyktninger og andre vanskeligstilte. Dette var hovedgrunnen for oppstart av prosjektet fra kommunal til privat

I 2008 ble borettslagsloven endret. Endringen gikk ut på å innføre unntak fra hovedregelen, om at andelseiere i borettslag har forkjøpsrett hvis en annen eier skal selge sin andel(borettslagsloven §4-12). I praksis betyr dette at kommunen har muligheten til å selge til sine leietakere uten å prøve forkjøpsretten. Denne endringen har gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet og gitt kommunale leietakere en mulighet til å kjøpe bolig av kommunen.

 

Fra kommunal til privat bolig -del 1

 

Fra kommunal til privat bolig

• Prosjektrapport 1
• Prosjektleder Maria Kenza Hlimi, Helse-og velferdskontor Midtbyen, Trondheim kommune
• Ferdig i 2011