Fredrikstad kommune: Fra fengsel til egen bolig

Rapport om boligprosjekt for straffedømte, utarbeidet av Fredrikstad kommune(2010).

Kriminalomsorgen region øst og Fredrikstad kommune skrev i mars 2008 under en samarbeidsavtale om bosetting ved løslatelse. Formålet var å sikre egnede tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved løslatelse av innsatte. Den skulle også styrke samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og kommunen.

Fredrikstad kommune fikk midler fra Husbanken til å starte opp prosjektet ”Fra fengsel til egen bolig i Fredrikstad”. Prosjektet startet opp i januar 2009 og ble avsluttet i desember 2010. En fengselskoordinator ble ansatt for bl.a. utarbeidelse av individuelle planer for de domfelte, etablering av nettverk og veiledning.

Målgruppen var personer som soner i fengsel eller soner samfunnsstraff og som er uten bolig eller som står i fare for å miste boligen under soningen. Man ønsket å utvikle gode samarbeidsrutiner for direkte overgang fra fengsel til bolig som sikrer den enkelte god overføring/tilbakeføring til samfunnet. Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold var hovedmålsettingen.