Fagutvikling i ettervern for tidligere rusmisbrukere

Prosjektrapport om ettervern utarbeidet av NAV Alta (2011).

Hva er ettervern?
Med ettervern menes det følgende: ”Systematisk oppfølgingstiltak for en gruppe av personer som har gjennomgått en eller annen form for spesialisert behandling for et rusproblem. Siktemålet er å lette tilpasning til et normalt samfunnsliv”. (Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2003:3)

Denne rapporten omhandler prosjektet Fagutvikling i ettervernet for tidligere rusmisbrukere i Alta kommune. Her er det bl.a. redegjort for rustjenestens kontakt med brukerne av ettervernet, samarbeidsinstansene og brukernes dagligliv. Det er også laget en arbeidsmodell for ettervernet i rustjenesten i Alta Kommune og gjennomført en brukerundersøkelse for å kartlegge meninger og tanker brukerne har om tilbudet de får fra Alta kommune.