Det er litt sånn at veien blir til mens en går

Rapport om fremskaffelse av boliger til flyktninger, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning (2011).

“Det er litt sånn til at veien blir til mens en går”. Dette sitatet fra en kommuneansatt synes forfatterne gir et dekkende bilde av mange kommuners arbeid med å fremskaffe boliger til flyktninger. Det kan virke som om strategiene kommunene har valgt innimellom er basert på lite koordinert arbeid, ad hoc‐løsninger og brannslokking. Samtidig illustrerer sitatet det faktum at de fleste kommunene klarer å “skape seg en vei” og finne løsninger som gjør at arbeidet med å bosette flyktninger fungerer.

Rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet “Boligløsninger for flyktninger” som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra IMDi og Husbanken. Hovedformålet har vært å identifisere hvilke forhold som fremmer og hemmer kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger, og tilby løsninger som kan
sikre et raskere og bedre arbeid. (Kilde: rapporten)