Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger

Kompetansetilskuddsrapport om erfaringer fra bosettingsarbeid i Trondheim og Levanger, utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning (2010).

Denne rapporten fra NTNU Samfunnsforskning, utarbeidet på oppdrag fra Husbanken, har hovedfokus på spørsmål rundt bolig, og beskriver hvordan kommunene Trondheim og Levanger møter utfordringer og finner løsninger i bosettingsarbeidet. I tillegg til erfaringer fra to kommuner som representerer store variasjoner når det gjelder størrelse, organisering og valg av strategier, er også de enslige mindreåriges egne perspektiver presentert i rapporten.

Rapporten gir et godt innblikk i de to casekommunenes generelle arbeid rundt boløsninger for enslige mindreårige, og illustrerer utfordringer, løsninger og strategier kommunene bruker for å møte disse. Det pekes også på muligheter for ytterligere studier innenfor dette feltet (eksempelvis organisasjonsformer, samarbeid mellom barnevernet og flyktningetjenesten, botiltak knyttet til private hjem (som fosterhjem og husvert), kommuners håndtering og bruk av tilskudd og refusjoner, vergeordningen med mer).

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger er et mangesidig arbeid som omfatter alt fra boligetablering, skolegang, fritidsaktiviteter og nettverk til omsorg, voksenkontakt, bearbeiding av fortiden og planer for fremtiden. Resultatene fra rapporten er av generell interesse for bosettingskommuner, og bør sees i sammenheng med andre tidligere og pågående forskningsprosjekter rundt boligløsninger for flyktninger.

   Boløsninger for enslige mindreårige flyktninger
Erfaringer fra to bykommuner


Stina Svendsen, Kristin Thorshaug, Berit Berg
NTNU, Avdeling for mangfold og inkludering, 2010
ISBN: 978-82-7570-230-0

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken
Rapporten finnes også i trykt format i Biblioteket