Agderforskning: Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune

En foranalyse utarbeidet av Agderforskning på oppdrag fra Moss kommune (2011).

Agderforskning har på oppdrag fra Moss kommune gjennomført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i Moss og innhentet og sammenliknet enkelte nøkkeldata som beskriver situasjonen. Foranalysen er initiert av kommunens deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, som pågår fram til mai 2014.

Analyser og vurderinger er gjort med utgangspunkt i følgende: 
- Intervjuer med nøkkelpersoner på rådmanns/enhetsledernivå i Moss, Rygge, Råde og Våler.
- Et fellesmøte med nøkkelpersoner fra Moss kommune og brukerrepresentanter. 
- Tilgjengelig statistikk og data.
- Relevante nasjonale og kommunale styringsdokumenter, NOU-er og annen relevant forskningslitteratur. (Kilde: rapporten)