Boligsosialt arbeid og stedsutvikling i nord

Norut Alta har sluttført et 4-årig kompetansehevingsprosjekt finansiert at Husbanken region Hammerfest. Prosjektets hensikt har vært å bygge opp forskerkompetanse på boligsosiale forhold og stedsutvikling og hvordan disse henger sammen med regional utvikling i nord.

Resultatet er en sluttrapport og tre delrapporter.
Les mer på hjemmesiden til Norut.

 

Regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling
i Nord-Troms og Finnmark
Sluttrapport

Vigdis Nygaard, Christen Ness, Trine Kvidal
Norut rapport 2009:7

 

Sosiokulturelle spenninger
Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner

Trine Kvidal, Vigdis Nygaard
Norut rapport 2009:1

 

Vanskeligstilte på boligmarkedet
Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen


Christen Ness, Vigdis Nygaard
Norut notat 2009:1002

 

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms
og Finnmark

Vigdis Nygaard, Christen Ness
Norut rapport 2007:6