Boligsosialt arbeid og planlegging

Notat om arbeidsmetoder og verktøy i prosjekt Boligsosialt arbeid, utarbeidet av Møreforskning (2010).

Prosjektet Boligsosialt arbeid og planlegging ble gjennomført på oppdrag fra Husbanken i perioden oktober 2009-desember 2010. De fem deltakende kommunene Molde, Malvik, Stjørdal, Levanger og Steinkjer er blant Husbankens satsingskommuner. Arbeidet har vært konsentrert om utvikling av et planutkast for boligsosiale handlingsplaner, og om å få til en bred prosess rundt dette i kommunene.

Notatet er ment å gi kommuner som skal lage sin første, eller rullere, boligsosial handlingsplan, boligpolitisk handlingsplan eller lignende, innspill til innhold og arbeidsmetoder i planprosessen. Notatet kan også brukes som ”huskeliste” for deltakerkommunene.

Arbeidsmetodene er ikke valgt spesielt med tanke på det boligsosiale området, slik at disse kan brukes også til andre typer planlegging. Formen på notatet er valgt for at innholdet skal være lett tilgjengelig også for folk som ikke har vært del av prosessen, eller som ikke har erfaring fra planarbeid.

 Boligsosialt arbeid og planlegging forside

Boligsosialt arbeid og planlegging

Susanne Moen Ouff, Else Ragni Yttredal og Marte Hanche-Dalseth
Notat 22/2010 
Møreforskning Volda, 2010

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken