Boligpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune

En god start på planarbeidet, det er hva Hamarøy kommune håper at deres nyutviklede veileder til boligpolitisk handlingsplan skal kunne hjelpe andre kommuner med. Veilederen er utviklet i Hamarøy, parallelt med at kommunen også har utviklet sin lokale plan.

Arbeidet har vært gjennomført som et kompetansetilskuddsprosjekt, og det er laget en sluttrapport som beskriver arbeidet med utviklingen av veilederen i tillegg til boligpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune for perioden 2014-2024. Det tas her sikte på å formidle erfaringer som kan være til nytte for andre kommuner som skal utarbeide boligpolitiske handlingsplaner.

I veilederen og sluttrapporten beskrives rammene for prosjektet, herunder bakgrunn, organisering og arbeidsform. Deretter redegjøres det særskilt for fire strategiske valg som ble gjort i forbindelse med planarbeidet; valg av prosjektleder, sammensetning av arbeidsgruppe, valg av styringsgruppe og valg av planprosess.

I tillegg beskrives hovedaktivitetene i planarbeidet. Dette er definert som (1) identifisere og kartlegge, (2) finne løsninger og (3) bearbeide og ferdigstille. Hver av fasene beskrives, og det diskuteres hva som er viktige informasjonskilder og arbeidsmetoder. Avslutningsvis gis det noen forsiktige anbefalinger.

Sluttrapport for boligpolitisk plan og veileder

 

Hamarøy kommune 2014

Se også tilknyttede dokumenter: