Bolig og sosial ulikhet i helse. Politikk for mennesker og marked

Bolig og boforhold er en sentral helsedeterminant og kilde til sosial ulikhet i helse. Bolig, boforhold og boligpolitikk påvirker derfor betingelser for god helse.

Utgangspunktet for oppgaven er at bolig og boforhold er grunnleggende for hvordan vi lever våre liv, og derfor også en sentral helsedeterminant. De fleste i Norge bor godt, og boligstandarden er høy i internasjonal sammenheng. Derfor utsettes få for store direkte helsefarer knyttet til boligen. Likevel utgjør bolig og fordeling av bolig som velferdsgode en viktig helsedeterminant, og er en sentral faktor i sosial fordeling av helse. Med dette som utgangspunkt har hun sett nærmere på hvordan bolig, boforhold og boligpolitikk påvirker betingelser for god helse.

Oppgaven inneholder to artikler med en overbyggende innledning som setter de to artiklene inn i et teoretisk rammeverk. Artiklenes sammendrag er som følger:

Health inequalities in Norway and the effects of current housing policies

Hensikten med artikkelen er å utforske forholdet mellom sosiale ulikheter i helse og norsk boligpolitikk med utgangspunkt i den psykososiale helsemodellen. Boligeie og usikkerhet i leiemarkedet er faktorer ved norsk boligpolitikk som kan framstå som stressrelaterte risikofaktorer, spesielt for vanskeligstilte i boligmarkedet. Bolig forstås som en realisering av tilhørighet i sosioøkonomiske hierarkier, og dermed en markør for relativ fattigdom. Artikkelen konkluderer med at markedsdistribuering av boligmarked, et dysfunksjonelt privat leiemarked og et strengt behovsprøvd offentlig leiemarked kan utsette vanskeligstilte for helserelatert risiko. Videre medfører markedsdistribusjon av bolig til økt sosial ulikhet som kan ha en ødeleggende effekt på sosial kapital og sosial kohesjon på aggregert nivå.

En plattform for frihet, beskyttelse og identitet. Om boligforholdenes betydning for helse og livskvalitet

Tema for artikkelen er hvordan sammenhengen mellom boligforhold og helse ser ut fra de vanskeligstiltes perspektiv. Artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med vanskeligstilte i boligmarkedet, og søker nye forståelser for sammenhengen mellom boforhold og helse. En bolig og et hjem er sentrale elementer i et godt og verdig liv og derfor en grunnleggende determinant. Informantenes bolighistorier knyttes til psykososiale helseaspekter. Friheten informantene kjenner på etter å komme i stabile boforhold knyttes til kontroll over eget liv og muligheter for planlegging. Videre kan en stabil bosituasjon gi nødvendig fysisk og emosjonell beskyttelse og stabilitet. Til slutt fokuseres det på boforhold som arena for å bidra i sosiale fellesskap og mulighet for å bli identifisert som en positiv bidragsyter.

 

Forside rapporten "Bolig og sosial ulikhet i helse. Politikk for mennesker og marked
Bolig og sosial ulikhet i helse. Politikk for mennesker og marked

Fakta om rapporten:

Bolig og sosial ulikhet i helse. Politikk for mennesker og marked.

Åshild Leirset – Masteroppgave i helsevitenskap ved NTNU
1. september 2013
Nasjonalt Mastergradsstipend/boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken Region Midt-Norge